جهت ثبت نام به پایگاه اینترنتی www.ircme.ir مراجعه فرمائید.

 

* سمینار آموزشی ایمپلنت با تم ایمپلنتولوژی بدون استرس درتاریخ 17 و 18 / 10 / 94  محل برگزاری دانشکده دندانپزشکی - دارای 9 امتیاز آموزش مدون  

 * برگزاری کارگاه اندودانتیکس ، جمعه مورخ 94/9/27  ساعت 30 / 8 محل برگزاری دانشکده دندانپزشکی - دارای امتیاز مدون

* سمینار تروما و اورژانس های فک و صورت ، جمعه مورخ 94/6/20  محل برگزاری دانشکده دندانپزشکی   

* کنفرانس علمی یک روزه ترمیم و زیبایی ، جمعه مورخ 26/10/93 محل برگزاری دانشکده دندانپزشکی - دارای 5/3 امتیاز بازآموزی

*  کنفرانس علمی یک روزه اندودانتیکس ، جمعه مورخ 17/11/93 محل برگزاری دانشکده دندانپزشکی - دارای 5/3 امتیاز بازآموزی

* کنفرانس علمی یک روزه دندانپزشکی کودکان ، جمعه مورخ 8/12/93 محل برگزاری دانشکده دندانپزشکی - دارای 5/3 امتیاز بازآموزی