فایل الهام رضایی
 ردیف نام و نام خانوادگی
تخصص
روزمه
1d.sharifiدکتر روح اله شریفی
اندودانتیکس دانشیار 

cv.sharifi
2d.mozafariدکتر حمیدرضا مظفری
بیماریهای دهان ، فک و صورت دانشیار
 

cv.D.mozafari
3  D.hatamدکتر رضا حاتم
اندودانتیکس  
h
4mدکتر مصطفی گودینی
اندودانتیکس
 g
5d.eivaziدکتر معصومه عیوضی
 پریودانتیکس 
cv .d. eivazee
 6moradpour دکتر هدایت مرادپور  پروتزهای دندانی  cv.D.moradpour
 7د گلشاه دکتر امین گلشاه
ارتودانتیکس 
golshah
 8kp  دکتر آتنا کریمی
 رادیولوژی دهان ، فک وصورت
 
karimi
 9Khavid  دکتر عاطفه خوید
 رادیولوژی دهان ، فک وصورت
 
cv Khavid
 10  imani دکتر محمدمسلم ایمانی 
  ارتودانتیکس
 Emani


 11 D.frezaee  دکتر فاطمه رضایی
بیماریهای دهان، فک وصورت

cv.f.rezaee

12  دکتر محمود رحمانی
بیماریهای دهان ، فک وصورت
 
13  دکتر ندا امیدپناه
بیماریهای دهان ،فک وصورت
 
14 D.nik-kerdar  دکتر نفیسه نیک کردار
 رادیولوژی دهان ،فک وصورت
 
nik
15
 falah  دکتر سپیده فلاح کوشکی
 رادیولوژی دهان ،فک وصورت
 
falah
16
sohrabi  دکتر زهرا سهرابی
 پریودانتیکس
 
17
  دکتر مریم خسروی
 پریودانتیکس 
18
   دکتر الناز شایان
اندودانتیکس  

19
د طلیعی  دکتر روژین طلیعی
 پریودانتیکس 
taliee
20
ziaee  دکتر نرگس ضیایی
پریودانتیکس
 
cv.D.zaaee
21
  دکتر طیبه مبلغی
 پریودانتیکس 
22
 nazari  دکتر حسام الدین نظری
 جراحی دهان ، فک وصورت
 
23
 D.abasi  دکتر هوشیار عباسی
 جراحی دهان ،فک وصورت
 
24
D.rezaei  دکتر فرزاد رضایی
 جراحی دهان ،فک وصورت
 
25
  دکتر نیما دهقان
 جراحی دهان ،فک وصورت
 
26
 د عزیزی  دکتر بهرام عزیزی
 جراحی دهان ،فک وصورت
 
 27Rahimi  دکتر فرشاد رحیمی
 ارتودانتیکس
 
28
d.basamtabar دکترمعصومه سادات بصام تبار
 ارتودانتیکس 
cv.Bastamtabar
29
  دکتر نوید رضایی
ارتودانتیکس 
30
د.نظری دکتر فرناز نظری
اندودانتیکس
 


31
D.ramazani  دکتر مجتبی رمضانی
 پروتزهای دندانی
 
cv.D.Ramazani
32
دکتر جمشیدی  دکتر لادن جمشیدی
 پروتزهای دندانی
 
cv.d.jamshidi
33
 raissi  دکتر سحر رئیسی
 پروتزهای دندانی
 
raissi
34
  دکتر کتایون چقاکبودی
 دندانپزشکی کودکان
 
 35  دکتر شکوفه نوبهار
 دندانپزشکی کودکان
 
36
  دکتر مهسا همتی
 دندانپزشکی کودکان
 
37
  دکتر الهام سلطانی مهر
 دندانپزشکی کودکان
38
  دکتر مطهره احمدوند
 دندانپزشکی کودکان
 
cv ahmadvand
39
  دکتر عبدالکریم طباطبائی
 دندانپزشکی کودکان
 
40
  دکتر هدی پویان فر
 دندانپزشکی ترمیمی
 
41
  دکتر الهه حبیبی
 دندانپزشکی ترمیمی
 
42
  دکتر حسنا تیموریان
 دندانپزشکی ترمیمی
 
cv.Tioryan
43
  دکتر نگین فرهمندپور
 دندانپزشکی ترمیمی