شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۴, ۱۱:۰۵
جستجو
 
Email

 e-mail

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

تخصص

سمت

1

دکترروح اله شریفی

اندودانتیکس

ریاست دانشکده

2

دکترحسام الدین نظری

جراحی دهان، فک وصورت

معاونت آموزشی

3

دکتر محمود رحمانی

بیماری های دهان، فک و صورت

 

4

دکترندا امیدپناه

بیماری های دهان، فک و صورت

 

5

دکترفاطمه رضایی

بیماری های دهان، فک و صورت

 

6

دکترحمیدرضا مظفری

بیماری های دهان، فک و صورت

 

7

دکترسروناز غفاری

اندودانتیکس

 

8

دکترشیماسادات میری

اندودانتیکس

 

9

دکترسولماز عراقی

اندودانتیکس

 

10

دکتر رضا حاتم

اندودانتیکس

 

11

دکتر محمدجواد اعتصامی

اندودانتیکس

 

12

دکتر مصطفی گودینی

اندودانتیکس

 

13

دکترفرشاد رحیمی

ارتودانتیکس

 

14

دکترامین گلشاه

ارتودانتیکس

 

15

دکترمحمدمسلم ایمانی

ارتودانتیکس

 

16

دکترالهام سیدطبایی

ارتودانتیکس

 

17

دکترمعصومه عیوضی

پریودانتیکس

 

18

دکترامیرحسین مرادی

پریودانتیکس

 

19

دکترمریم خسروی

پریودانتیکس

 

20

دکترنرگس ضیایی

پریودانتیکس

 

21

دکترهاوش غارتی

پریودانتیکس

 

22

دکتر زهرا سهرابی

پریودانتیکس

 

23

دکترهدایت مرادپور

پروتزهای دندانی

 

24

دکترلادن جمشیدی

پروتزهای دندانی

 

25

دکترمجتبی رمضانی

پروتزهای دندانی

 

26

دکتر فرنوش گل محمدی

پروتزهای دندانی

 

27

دکترمهتاب وکیلی

پاتولوژی دهان

 

28

دکترنیما دهقانی

جراحی دهان، فک وصورت

 

29

دکترهوشیار عباسی

جراحی دهان، فک وصورت

 

30

دکتر بهرام عزیزی

جراحی دهان، فک وصورت

 

31

دکتر فرزاد رضایی

جراحی دهان، فک وصورت

 

32

دکترنفیسه نیک کردار

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

 

33

دکترحسام بهرام پور

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

 

34

دکتر سپیده فلاح کوشکی

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

 

35

دکتر الهه حبیبی

دندانپزشکی ترمیمی

 

36

دکتر هدی پویان فر

دندانپزشکی ترمیمی

 

37

دکتر طاهره صانعی

دندانپزشکی ترمیمی

 

38

دکترحسنا تیموریان

دندانپزشکی ترمیمی

 

39

دکترمهسا همتی

دندانپزشکی کودکان

 

40

دکتر شکوفه نوبهار

دندانپزشکی کودکان

 

41

دکتر آرش یوسفی مرادی

دندانپزشکی کودکان

 

42

الهام سلطانی مهر

دندانپزشکی کودکان