ردیف نام و نام خانوادگی
تخصص
روزمه
 1m دکتر مصطفی گودینی
اندودانتیکس 
g
2 D.hatam دکتر رضا حاتم
اندودانتیکس
 
h
3 d.sharifi دکتر روح اله شریفی
اندودانتیکس 
4 دکتر الناز شایان
اندودانتیکس
 
5د.نظری دکتر فرناز نظری
اندودانتیکس
 
6imani دکتر محمدمسلم ایمانی 
ارتودانتیکس 
Emani
 7 د گلشاه دکتر امین گلشاه
ارتودانتیکس 
golshah
 8kp  دکتر آتنا کریمی
 رادیولوژی دهان ، فک وصورت
 
karimi
 9Khavid  دکتر عاطفه خوید
 رادیولوژی دهان ، فک وصورت
 
cv Khavid
 10 d.mozafari  دکتر حمیدرضا مظفری
 بیماریهای دهان ، فک و صورت
 
cv.D.mozafari
 11 D.frezaee  دکتر فاطمه رضایی
بیماریهای دهان، فک وصورت

cv.f.rezaee

12  دکتر محمود رحمانی
بیماریهای دهان ، فک وصورت
 
15  دکتر ندا امیدپناه
بیماریهای دهان ،فک وصورت
 
16 D.nik-kerdar  دکتر نفیسه نیک کردار
 رادیولوژی دهان ،فک وصورت
 
nik
17  دکتر احسان بهرام پور
 رادیولوژی هان ،فک وصورت
 
18
 falah  دکتر سپیده فلاح کوشکی
 رادیولوژی دهان ،فک وصورت
 
falah
19
sohrabi  دکتر زهرا سهرابی
 پریودانتیکس
 
20
d.moradi  دکتر امیرحسین مرادی
 پریودانتیکس 
21
  دکتر مریم خسروی
 پریودانتیکس 
22
 d.eivazi  دکتر معصومه عیوضی
 پریودانتیکس 
cv .d. eivazee
23
د طلیعی  دکتر روژین طلیعی
 پریودانتیکس 
taliee
24
ziaee  دکتر نرگس ضیایی
پریودانتیکس
 
cv.D.zaaee
5
  دکتر هاوش غارتی
پریودانتیکس 
26
  دکتر طیبه مبلغی
 پریودانتیکس 
27
 nazari  دکتر حسام الدین نظری
 جراحی دهان ، فک وصورت
 
28
 D.abasi  دکتر هوشیار عباسی
 جراحی دهان ،فک وصورت
 
29
D.rezaei  دکتر فرزاد رضایی
 جراحی دهان ،فک وصورت
 
30
  دکتر نیما دهقان
 جراحی دهان ،فک وصورت
 
31
 د عزیزی  دکتر بهرام عزیزی
 جراحی دهان ،فک وصورت
 
 32Rahimi  دکتر فرشاد رحیمی
 ارتودانتیکس
 
33
d.basamtabar دکترمعصومه سادات بصام تبار
 ارتودانتیکس 
cv.Bastamtabar
34
  دکتر نوید رضایی
ارتودانتیکس 
35
 D.tbaee  دکتر الهه سیدطبایی
 ارتودانتیکس 
36
  دکتر محدثه دلاوریان
 ارتودانتیکس 
37
moradpour  دکتر هدایت مرادپور
پروتزهای دندانی
 
cv.D.moradpour
38
D.ramazani  دکتر مجتبی رمضانی
 پروتزهای دندانی
 
cv.D.Ramazani
39
دکتر جمشیدی  دکتر لادن جمشیدی
 پروتزهای دندانی
 
cv.d.jamshidi
40
 raissi  دکتر سحر رئیسی
 پروتزهای دندانی
 
raissi
41
D.vakili  دکتر مهتاب وکیلی
 دندانپزشکی کودکان
 
42
  دکتر کتایون چقاکبودی
 دندانپزشکی کودکان
 
 43  دکتر شکوفه نوبهار
 دندانپزشکی کودکان
 
44
  دکتر مهسا همتی
 دندانپزشکی کودکان
 
45
  دکتر الهام سلطانی مهر
 دندانپزشکی کودکان
 
46
  دکتر مطهره احمدوند
 دندانپزشکی کودکان
 
cv ahmadvand
47
  دکتر عبدالکریم طباطبائی
 دندانپزشکی کودکان
 
48
  دکتر هدی پویان فر
 دندانپزشکی ترمیمی
 
49
  دکتر الهه حبیبی
 دندانپزشکی ترمیمی
 
50
  دکتر حسنا تیموریان
 دندانپزشکی ترمیمی
 
cv.Tioryan
51
  دکتر نگین فرهمندپور
 دندانپزشکی ترمیمی