دکتر فرزاد رضایی
دکتر فرزاد رضایی
دکترای تخصصی دندانپزشکی
گروه جراحی فک و صورت
مرتبه علمی استادیار