نام و نام خانوادگی : سمیه بخشی 

سمت : سرپرست اداره آموزش

 

شرح وظایف :

 -1 پاسخگویی و ارائه راهنمایی مناسب به ارباب رجوع

-2 مطالعه و اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه

-3 تهیه دستور کار شورای آموزش ونقل و انتقال با هماهنگی معاون آموزشی ، تهیه صورتجلسه و آماده نمودن مکاتبات

- 4 اطمینان از حصول انجام کلیه برنامه های آموزشی از طریق اعمال نظارت برکارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی لازم در زمینه انجام وظایف و تقسیم کار

- 5 ارزیابی مستمر کلیه فعالیت های آموزشی و ارسال گزارش به معاون آموزشی دانشکده

-6 جمع آوری و بررسی نیازهای اداره آموزش به تعمیر یا خرید وسایل و تجهیزات ، ارسال فرم درخواست به رئیس امور عمومی و پیگیری تا حصول نتیجه

-7 همکاری در برگزاری مستمر جلسه مسئولین دانشکده با دانشجویان

-8 همکاری و هماهنگی با اداره کل آموزش و معاونت دانشجویی

-9 تهیه و ارائه آمارهای مربوط به امور آموزشی حسب نیاز مقام مافوق