نام و نام خانوادگی : لیلا سعیدی

مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت آموزش

سمت : سرپرست اداره آموزش

 

شرح وظایف :

  1.  پاسخگویی و ارائه راهنمایی مناسب به ارباب رجوع
  2.  مطالعه و اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه
  3.  تهیه دستور کار شورای آموزش ونقل و انتقال با هماهنگی معاون آموزشی ، تهیه صورتجلسه و آماده نمودن مکاتبات
  4.  اطمینان از حصول انجام کلیه برنامه های آموزشی از طریق اعمال نظارت برکارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی لازم در زمینه انجام وظایف و تقسیم کار
  5.  ارزیابی مستمر کلیه فعالیت های آموزشی و ارسال گزارش به معاون آموزشی دانشکده
  6.  جمع آوری و بررسی نیازهای اداره آموزش به تعمیر یا خرید وسایل و تجهیزات ، ارسال فرم درخواست به رئیس امور عمومی و پیگیری تا حصول نتیجه
  7.  همکاری در برگزاری مستمر جلسه مسئولین دانشکده با دانشجویان
  8.  همکاری و هماهنگی با اداره کل آموزش و معاونت دانشجویی
  9.  تهیه و ارائه آمارهای مربوط به امور آموزشی حسب نیاز مقام مافوق