نیمســـال دوم ســـال تحصیلی 96-95   

 

انتخاب واحد اینترنتی  20/ 10 / 1395   لغایت  15/ 11/ 1395

شروع کلاس ها                 16/ 11/ 1395  

حذف و اضافه برای دو درس  1و 2/ 12/ 1395   

حذف اضطراری تا تاریخ     23/ 02/ 1396

پایان کلاس ها                 25/ 03/ 1396

امتحانات پایان ترم             27/ 03/ 1396لغایت  15/ 04/ 1396

 
  
آدرس سایت دانشگاه جهت انتخاب واحد و یا سایرامور آموزشی به شرح زیر می باشد .

 

www.student.Kums.ac.ir