نیمســـال اول ســـال تحصیلی 96-95   

 

انتخاب واحد اینترنتی  1 / 6 / 1395   لغایت  19 / 6 / 1395

شروع کلاس ها                 20 / 6 / 1395  

حذف و اضافه برای دو درس  3 و 4 / 7 / 1395   

حذف اضطراری تا تاریخ     11 / 9 / 1395 

پایان کلاس ها                 16 / 10 / 1395  

امتحانات پایان ترم             18 / 10 / 1395  لغایت  6 / 11 / 1395

 
  
آدرس سایت دانشگاه جهت انتخاب واحد و یا سایرامور آموزشی به شرح زیر می باشد .

 

www.student.Kums.ac.ir