انتخاب واحد اینترنتی
...
شروع کلاس ها
1397/6/24
حذف و اضافه
1397/7/7 ، 1397/7/8
حذف اضطراری
...
پایان کلاس ها
1397/10/20
امتحان پایان ترم
...