دکتر حامد نظری

 دکتر حامد نظری
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : جراحی دهان،فک وصورت 

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

دورنگار: 37222400-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139

پست الکترونیکی : hamed.nazari@kums.ac.ir