دکتر هاوش غارتی

مرتبه علمی: 

رشته تحصیلی: پریودانتیکس

 

دورنگار: 37222400-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی :h_gharati@kums.ac.ir