دکتر رضا خندان
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : پریودانتیکس
Cv


دورنگار: 37222400-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی :