دکتر بهروز سلیمی
مرتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی : دندانپزشکی ترمیمی

دورنگار: 37222400-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139

پست الکترونیکی :