ارتودنسی

 

* مدیر گروه

* اعضای هیئت علمی

  

برنامه تفضیلی حضور اعضای محترم هیئت علمی گروه ارتودنسی 

  اساتید در همه روزهای هفته در بخش حضور دارند 

روزهای هفته

12-9

16-14

شنبه

دکتر سیدطبایی – دکتر دلاوریان

یکشنبه

دکتر رحیمی

دوشنبه

دکتر گلشاه

دکتر دلاوریان

سه شنبه

دکتر ایمانی

چهارشنبه

دکتر رضایی