دکتر فاطمه عزیزی


مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ارتودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصیدورنگار: 37222400-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139

پست الکترونیکی : fatemeh.azizi@kums.ac.ir