معرفی گروه

ارتودنسی

* مدیر گروه

* اعضای هیئت علمی

برنامه تفضیلی حضور اعضای محترم هیئت علمی گروه ارتودنسی

اساتید در همه روزهای هفته در بخش حضور دارند

روزهای هفته

12-9

16-14

شنبه

دکتر سیدطبایی – دکتر دلاوریان

یکشنبه

دکتر رحیمی

دوشنبه

دکتر گلشاه

دکتر دلاوریان

سه شنبه

دکتر ایمانی

چهارشنبه

دکتر رضایی