پریو

 

 

* مدیر گروه

* اعضای هیئت علمی

 

 

معاینه

پریوعملی 5

پریوعملی 3

پریوعملی 1

ایمپلنت عملی

پریوعملی 5

عصر

شنبه

دکتر خسروی

دکترسهرابی

دکترسهرابی

--

--

دکترخسروی

--

یکشنبه

دکترغارتی

دکترخندان

دکترغارتی

 

دکتر خندان

دکترسهرابی

دکترخندان

--

دوشنبه

دکترمرادی

دکترعیوضی

دکترعیوضی

دکترمرادی

دکترسهرابی

دکترمرادی

دکترغارتی

دکترسهرابی

دکترعیوضی

سه شنبه

دکترعیوضی

دکترغارتی

دکترعیوضی

--

دکترغارتی

دکترخسروی

--

چهارشنبه

دکترسهرابی

دکترمرادی

دکترغارتی

--

دکترعیوضی

دکترمرادی

---

 

نحوه بارم بندی واحد های عملی بخش پریو 

امتحان پایان بخش بصورت  OSCE     هشت نمره 

تکمیل  REQUIREMENT   بخش  هشت نمره 

برگزاری  TEXT REVIEV -JOURNAL CLUB - CASE PRESENATION - QUIZ               دو نمره 

رعایت کنترل عفونت  1 نمره 

رعایت نظم و حضور و غیاب  1 نمره