د گلشاه 

 

دکتر امین گلشاه 

سمت: مدیر پژوهش

     
golshah روزومه 
                                                                                                                                                                  

 

 تلفن: 37287517-083

دورنگار: 37222400-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

کد پستی : 54658-67139

 پست الکترونیک: Amin.golshah@yahoo.com