کتابخانه

 

در این بخش به دو صورت اقدام می شود :    

الف – بصورت متمرکز

ب – بصورت غیر متمرکز

 

الف )بصورت متمرکز:

       دراین روش معمولا ازنمایشگاه های تخصصی و بین المللی می توان کتاب ها را به صورت جمعی و متمرکزخرید وسپس کارهای پرداخت مالی را طی یک فاکتور کلی توسط کارپرداز یا حسابدار انجام داد .

ب ) بصورت غیر متمرکز:

     دراین روش کتابدار به همراه کارپرداز به کتاب فروشی های سطح شهرمراجعه و کتاب ها را موردی خریداری می نمایند.