مجله ها

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی از همان اوان شکل گیری شروع به سفارش و خرید کتاب و منابع در زمینه دندانپزشکی نمود، سپس آنها را در دفاتر ثبت فارسی و لاتین ثبت شده و شروع به کار، آماده سازی و فهرست نویسی کتاب های فارسی و لاتین بر اساس روش کتابخانه کنگره و کتابخانه ملی پزشکی آمریکا نمودند که خوشبختانه این مهم با خرید منابع فهرست نویسی و رده بندی تحقق یافت و تا به امروز همه منابع کتابخانه بر اساس استاندارها و قواعد انگلو- امریکن فهرست نویسی و رده بندی شده و اطلاعات کتاب ها بر روی برگه فهرست نویسی (کاربرگه) منتقل و سپس وارد سیستم جامع کتابخانه پارس آذرخش گشته است.

خوشبختانه کتابخانه توانسته است طی همین مدت کوتاه 5000 نسخه کتاب فارسی، لاتین ، پایان نامه،نشریات ادواری  و سی دی های آموزشی در زمینه دندانپزشکی گردآوری نماید .