کتابخانه دانشکده دندانپزشکی باورود اولین دوره از دانشجویان رشته دندانپزشکی در سال88 شروع به توزیع فرم عضویت کتابخانه نمود که تا به امروز با احتساب توزیع فرم های عضویت بین اعضاء هیئت علمی و پرسنل ، اعضاء کتابخانه از مرز 280 نفر گذشته است و خوشبختانه خدمات رسانی مطلوب به این تعداد عضو کتابخانه انجام می گیرد. که نحوه استفاده به این صورت می باشد هر دانشجو تعداد 4 نسخه کتاب به مدت 15 روز امانت می گیرد چنانچه طی 15 روز نتوانست کتاب را مطالعه نماید می تواند دوبار تمدید کند و این تعداد کتاب برای پرسنل 4 نسخه و برای هیئت علمی بیشتر می باشد.