نحوه ایجاد پروفایل در گوگل اسکولار
نحوه ایجاد پروفایل در گوگل اسکولار
نحوه ایجاد پروفایل در سایت ORCD
 ایجاد پروفایل در ORCD
نحوه بازیابی پروفایل نویسندگان در پایگاه اطلاعاتی Scopus نحوه بازیابی پروفایل در SCOPUS
راهنمای آموزشی پایگاه اطلاعاتی پاب مد (Pub Med)  PUBMED
راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعات Scopus ادغام و ویرایش در اسکوپوس
راهنمای ثبت شناسه ResearcherID  راهنمای ثبت شناسهRESEARCHERID