نام و نام خانوادگی :  مرتضی کلهر

سمت : رئیس اداره امور عمومی

سوابق تحصیلی :

لیسانس مدیریت آموزشی

فوق لیسانس مدیریت استراتژیک

 

شرح وظایف :

  • شرح وظایف با هماهنگی معاون اداری - مالی
  •  نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
  • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
  • سازماندهی فعالیتهای مربوطه وتقسیم کاروتعیین وظایف وحدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
  • تعیین خط مشی و نظارت برحسن اجرای آن
  • صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط
  • نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط
  • شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف وتهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق