معاون اداری مالی

حمیدرضا ناصری 

 

سمت : معاونت اداری مالی دانشکده

تلفن : 37237462 - 083

دورنگار دبیرخانه : 37222400 - 083