دکتر ایمانی
 
دکتر محمد مسلم ایمانی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
گروه : ارتودانتیکس

مرتبه علمی : استادیار 

تلفن : 37287517

پست الکترونیکی : m.imani@kums.ac.ir

CV