ریاست دانشگاه

دکتر حسام الدین نظری                                                                                                                     دکتر

متخصص جراحی دهان ،فک و صورت

سمت : ریاست دانشکده

مرتبه علمی :استادیار

 

تلفن : 37237434 - 083

دورنگار دبیرخانه : 37222400 - 083

پست الکترونیکی :