دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

آدرس : خیابان دکتر شریعتی - بالاتر از خیابان شورا - مقابل اداره پست

کدپستی : 6713954658

 

تلفنها  :

ردیف

واحــــــد

شماره تلفن

1

ریاست دانشکده

37227151

2

معاونت اداری و مالی

37287517

3

معاونت آموزشی

37287517

4

مدیریت حراست

37236834

5

واحد آموزش

37277030

6

واحد پژوهش

37296591

7

کارگزینی

37285719

8

حسابداری

37274827

9

امور عمومی

37236834

10

انبار

37296593

11

اداره اموال

37296590

12

دبیرخانه

37222400

13

صندوق

37229073

14

کلینیک ویژه

37277708

15

نگهبانی

37236834

16

خدمات

37296590

17

بسیج دانشجویی

37296592

18

تدارکات

37274827