انتخاب واحد ایننترنتی : 5 شهریور 1396 لغایت 24 شهریور 1396

شروع کلاس ها : 25 شهریور 1396

حذف و اضافه برای دو درس : روزهای 10 و 11 مهرماه 1396

حذف اضطراری : تا تاریخ 18 آبانماه 1396

پایان کلاس ها : 20 دی ماه 1396

امتحان پایان ترم : 23 دی ماه 1396 لغایت 11بهمن 1396