انتخاب واحد ایننترنتی : 

شروع کلاس ها : 

حذف و اضافه برای دو درس : 

حذف اضطراری : 

پایان کلاس ها :

امتحان پایان ترم :