اعضای هیئت علمی دانشکده

دکتر مطهره احمدوند
استادیار
دندانپزشکی کودکان
cv ahmadvand

دکتر ندا امیدپناه
استادیار
بیماریهای دهان و فک

CV

dr.imani دکتر محمد مسلم ایمانی
استادیار
ارتودانتیکس

Emani

pics 4 دکتر معصومه
سادات بصام تبار

 استادیار
 
ارتودنسی

cv.Bastamtabar

دکتر هدی پویان فر

استادیار
دندانپزشکی ترمیمی

CV

دکتر حسنا تیموریان
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی
cv.Tioryan

pics 12 دکتر لادن جمشیدی
استادیار
پروتزهای دندانی
cv.d.jamshidi

دکتر کتایون چقاکبودی
دندانپزشکی کودکان
CV
 
pics 22دکتر رضا حاتم
استادیار
اندودانتیکس
h
دکتر مریم خسروی
استادیار
پریودانتیکس
CV
 
دکتر رضا خندان
استادیار
پریودانتیکس
CV

pics 13دکتر عاطفه خوید
استادیار
رادیولوژی دهان، فک و صورت

cv Khavid

 دکتر رضا رازقی
مربی

جراحی دهان ،فک وصورت
CV
هیئت علمی 3 دکتر محمود رحمانی 
استادیار
بیماریهای دهان ، فک وصورت
CV
 

pics 21

دکتر فرشاد رحیمی
استادیار
ارتودانتیکس
CV 

pics 7دکتر فاطمه رضایی
استادیار
بیماریهای دهان ، فک وصورت

cv.f.rezaee
pics 6 دکتر فرزاد رضایی
استادیار
جراحی دهان ،فک وصورت
CV 
pics 17دکتر نوید رضایی
استادیار
ارتودانتیکس
cv دکتر نوید رضایی
pics 20 دکتر سحر رئیسی
استادیار
پروتزهای دندانی

raissi
دکتر الهام سلطانی مهر
استادیار
دندانپزشکی کودکان

الهام سلطانی
دکتر بهروز سلیمی
مربی

دندانپزشکی ترمیمی

CV 
pics 24دکتر زهرا سهرابی
استادیار پریودانتیکس
CV
دکتر الناز شایان
استادیار
اندودانتیکس

CV

pics 23دکتر روح اله شریفی
دانشیار
اندودانتیکس

cv.sharifi

dr.ziaeiدکترنرگس ضیایی
استادیار
پریودانتیکس

cv.D.zaaee
دکتر سیدکریم طباطبایی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
CV
pics 25دکتر روژین طلیعی
استادیار
پریودانتیکس

taliee
pics 1دکتر هوشیار عباسی
استادیار
جراحی دهان،فک وصورت

CV
pics 3دکتر بهرام عزیزی
استادیار
جراحی دهان،فک وصورت
CV
دکتر فاطمه عزیزی
استادیار
ارتودانتیکس
CV 
pics 5دکتر معصومهعیوضی
استادیار
پریودانتیکس
cv .d. eivazee
دکتر نگین فرهمندپور

دندانپزشکی ترمیمی
CV
دکتر هاوش غارتی

پریودانتیکس
CV
  
pics 14دکتر سپیده فلاح کوشکی
استادیار
رادیولوژی دهان، فک و صورت falah
دکتر مریم قاضی زاده
استادیار
رادیولوژی دهان، فک و صورت
CV 

دکتر حسین کرمی
مربی
بیماریهای دهان
CV

pics 2 دکتر آتنا کریمی
استادیار
رادیولوژی دهان، فک و صورت 

karimi
pics 10 دکتر امین گلشاه
استادیار
ارتودانتیکس
golshah
pics 9 دکتر مصطفی گودینی
استادیار
اندودانتیکس
g
هیئت علمی 6 دکتر طیبه مبلغی
استادیار
پریودانتیکس

CV
dr.moradpour دکتر هدایت مرادپور
استادیار
پروتزهای دندانی

cv.D.moradpour

dr.mozafari دکتر حمیدرضا مظفری 
دانشیار
بیماریهای دهان و فک

cv.D.mozafari

 دکتر حامد نظری
استادیار
جراحی دهان،فک وصورت 
CV 
pics 18دکتر حسام الدیننظری
استادیار
جراحی دهان،فک وصورت 
CV
هیئت علمی 2 دکتر فرحناز نظری
استادیار
اندودانتیکس
CV
هیئت علمی 5 دکتر شکوفه نوبهار
استادیار
دندانپزشکی کودکان
CV 
pics 19دکتر نفیسه نیک کردار
استادیار
رادیولوژی دهان، فک و صورت 
nik
 دکتر مهتاب وکیلی
دندانپزشکی کودکان
CV
 
هیئت علمی 1 دکتر مهسا همتی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
CV
دکتر فرامرز ویسی
مربی
پروتزهای دندان