اعضای هیئت علمی دانشکده

دکتر مطهره احمدوند
استادیار
دندانپزشکی کودکان

احمدوند

دکتر ندا امیدپناه
استادیار
بیماریهای دهان و فک

امیدپناه

dr.imani دکتر محمد مسلم ایمانی
استادیار
ارتودانتیکس

drimani

pics 4 دکتر معصومه
سادات بصام تبار

 استادیار
 
ارتودنسی

بصام تبار

دکتر هدی پویان فر

استادیار
دندانپزشکی ترمیمی

پویانفر

دکتر حسنا تیموریان
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی

تیموریان

pics 12 دکتر لادن جمشیدی
استادیار
پروتزهای دندانی

جمشیدی
دکتر کتایون چقاکبودی
دندانپزشکی کودکان
CV
 
pics 22دکتر رضا حاتم
استادیار
اندودانتیکس
حاتم

pic 2 دکتر مسعود حاتمی

استادیار

بیماریهای دهان،فک و صورت

CV Dr. Masoud Hatami
 
دکتر رضا خندان
استادیار
پریودانتیکس
CV

pics 13دکتر عاطفه خوید
استادیار
رادیولوژی دهان، فک و صورت

خوید
 دکتر رضا رازقی
مربی

جراحی دهان ،فک وصورت
CV
هیئت علمی 3 دکتر محمود رحمانی 
استادیار
بیماریهای دهان ، فک وصورت
CV
 

pics 21

دکتر فرشاد رحیمی
استادیار
ارتودانتیکس
CV 

pics 7دکتر فاطمه رضایی
استادیار
بیماریهای دهان ، فک وصورت

فاطمه رضایی
pics 6 دکتر فرزاد رضایی
استادیار
جراحی دهان ،فک وصورت
فرزادرضایی
pics 17دکتر نوید رضایی
استادیار
ارتودانتیکس
نوید رضایی
pics 20 دکتر سحر رئیسی
استادیار
پروتزهای دندانی

Dr.raeesi
دکتر الهام سلطانی مهر
استادیار
دندانپزشکی کودکان

سلطانی مهر
دکتر بهروز سلیمی
مربی

دندانپزشکی ترمیمی

CV
pics 24دکتر زهرا سهرابی
استادیار پریودانتیکس
CV
دکتر الناز شایان
استادیار
اندودانتیکس

CV

pics 23دکتر روح اله شریفی
دانشیار
اندودانتیکس

Dr.sharifi
dr.ziaeiدکترنرگس ضیایی
استادیار
پریودانتیکس

ضیایی
دکتر سیدکریم طباطبایی
استادیار
دندانپزشكی کودکان
CV
pics 25دکتر روژین طلیعی
استادیار
پریودانتیکس

طلیعی
pics 1دکتر هوشیار عباسی
استادیار
جراحی دهان،فک وصورت

عباسی
pics 3دکتر بهرام عزیزی
استادیار
جراحی دهان،فک وصورت
CV
دکتر فاطمه عزیزی
استادیار
ارتودانتیکس
CV
pics 5دکتر معصومهعیوضی
استادیار
پریودانتیکس
عیوضی


pics 14دکتر سپیده فلاح کوشکی
استادیار
رادیولوژی دهان، فک و صورت 
فلاح
pic 1 دکتر مریم قاضی زاده
استادیار
رادیولوژی دهان، فک و صورت
cv dr ghazizadeh 

دکتر حسین کرمی
مربی
بیماریهای دهان
CV

pics 2 دکتر آتنا کریمی
استادیار
رادیولوژی دهان، فک و صورت 

کریمی
pics 10 دکتر امین گلشاه
استادیار
ارتودانتیکس
گلشاه
pics 9 دکتر مصطفی گودینی
استادیار
اندودانتیکس
گودینی
هیئت علمی 6 دکتر طیبه مبلغی
استادیار
پریودانتیکس

CV
dr.moradpour دکتر هدایت مرادپور
استادیار
پروتزهای دندانی
مرادپور
dr.mozafari دکتر حمیدرضا مظفری 
دانشیار
بیماریهای دهان و فک
Dr.mozafari
 دکتر حامد نظری
استادیار
جراحی دهان،فک وصورت 
CV
pics 18دکتر حسام الدیننظری
استادیار
جراحی دهان،فک وصورت 
حسام نظری
هیئت علمی 2 دکتر فرحناز نظری
استادیار
اندودانتیکس
CV
هیئت علمی 5 دکتر شکوفه نوبهار
استادیار
دندانپزشکی کودکان
CV 
pics 19دکتر نفیسه نیک کردار
استادیار
رادیولوژی دهان، فک و صورت 
نیک کردار
 دکتر مهتاب وکیلی
دندانپزشکی کودکان
CV
 
هیئت علمی 1 دکتر مهسا همتی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
همتی
دکتر فرامرز ویسی
مربی
پروتزهای دندان