معاونت آموزشی : دکتر فرزاد رضائی - متخصص جراحی و زیبائی فک و صورت عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

 
 

 

عکس  

 

معاونت آموزشی : 

دکتر فرزاد رضائی - متخصص جراحی و زیبائی فک و صورت 
عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی