دکتر فرزاد رضایی
دکتر فرزاد رضایی
دکترای تخصصی دندانپزشکی
گروه جراحی فک و صورت
رتبه علمی استادیار
                                                                                   
                                                                                     farzad رزومه

کتاب ملاحظات دندانپزشکی در بیماران دیابتی و کلیویکتاب ملاحظات دندانپزشکی در بیماران دیابتی و کلیوی