تاریخ

عنـــوان

93/5/17

پاتولوژی دهان (2)

93/6/28

جراحی (1) اصول کنترل ودرمان عفونت ها

93/7/11

پروتزهای دندانی (1) و پروتزهای دندانی (2)

93/8/9

سمینار ایمپلنت های دندانی

93/10/26

سمینار دندانپزشکی ترمیمی

93/11/17

سمینار اندودانتیکس