انتخاب واحد اینترنتی
1397/10/15 لغایت 1397/11/10
شروع کلاس ها
1397/11/13
حذف و اضافه برای دو درس 
1397/11/27 و  1397/11/28
حذف اضطراری تا تاریخ 
1398/02/22
پایان کلاس ها
1398/03/25
امتحان پایان ترم
1398/03/25 لغایت 1398/04/06
 

تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی 98-97 تا 1397/11/16 تمدید شد.