تقویم دانشگاهی نیمسال اول 98-99

 

روز

تاریخ

ورودی 92

ورودی 93

ورودی 94

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 

ورودی 95

 

 

شنبه

21/10/98

زبان تخصصی4

30/10-30/8

تشخیصی2

30/12-30/10

 

یکشنبه

22/10/98

روانشناسی در دندانپزشکی

30/10-30/8

ارتو نظری2

30/12-30/10

 

دوشنبه

23/10/98

لیزر

30/12-30/10

رادیو نظری2

30/10-30/8

 

سه شنبه

24/10/98

 

چهارشنبه

25/10/98

اجتماعی نظری2

30/10-30/8

پریو نظری3

30/12-30/10

روش تحقیق2

30/15-30/13

 

شنبه

28/10/98

درد و داروشناسی

30/10-30/8

پروتز نظری1

30/12-30/10

 

یکشنبه

29/10/98

دندانپزشکی قانونی

30/10-30/8

دندانپزشکی قانونی

30/10-30/8

 

دوشنبه

30/10/98

تروماتولوژی

30/10-30/8

سیستمیک1

30/12-30/10

 

سه شنبه

1/11/98

تشخیصی6

30/12-30/10

 

چهارشنبه

2/11/98

تشخیصی4

30/10-30/8

اندو نظری1

30/12-30/10

 

شنبه

5/11/98

پریو نظری2

30/12-30/10

 

یکشنبه

6/11/98

مبانی سازمان و مدیریت

30/12-30/10

مبانی سازمان و مدیریت

30/12-30/10

 

دوشنبه

7/11/98

 

سه شنبه

8/11/98

بیماریهای روانی

30/10-30/8

کودکان نظری1

30/15-30/13

ترمیمی نظری1

30/12-30/10

روز

تاریخ

ورودی 96

ورودی 97

ورودی98

ورودی 962 (عراقی)

        برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ورودی971 (عراقی)

 

ورودی 981 (عراقی)

شنبه

21/10/98

آسیب شناسی نظری

30/10-30/8

مبانی مواد دندانی

30/12-30/10

بیوشیمی نظری

30/15-30/13

آسیب شناسی نظری

30/10-30/8

مبانی مواد دندانی

30/12-30/10

زبان پیش دانشگاهی

30/15-30/13

یکشنبه

22/10/98

دوشنبه

23/10/98

کنترل عفونت

30/12-30/10

اندیشه اسلامی2

30/10-30/8

زبان عمومی

30/15-30/13

کنترل عفونت

30/12-30/10

زبان عمومی

30/15-30/13

سه شنبه

24/10/98

فرهنگ و تمدن

30/12-30/10

چهارشنبه

25/10/98

تاریخ امامت

30/12-30/10

ژنتیک انسانی

30/10-30/8

ژنتیک انسانی

30/10-30/8

زیست شناسی عمومی

30/12-30/10

شنبه

28/10/98

فیزیک پزشکی

30/10-30/8

علوم تشریحی3

30/12-30/10

علوم تشریحی3

30/12-30/10

علوم تشریحی3

30/12-30/10

یکشنبه

29/10/98

تفسیر موضوعی قرآـن

30/15-30/13

آموزش زبان فارسی

30/12-30/10

دوشنبه

30/10/98

زبان تخصصی 2

30/10-30/8

انگل و قارچ شناسی پزشکی

30/12-30/10

زبان تخصصی 2

30/10-30/8

انگل و قارچ شناسی پزشکی

30/12-30/10

سه شنبه

1/11/98

دانش خانواده

30/15-30/13

آموزش زبان فارسی

30/10-30/8

چهارشنبه

2/11/98

تجهیزات دندانپزشکی

30/12-30/10

انقلاب اسلامی

30/10-30/8

تجهیزات دندانپزشکی

30/12-30/10

باکتری شناسی

30/12-30/10

شنبه

5/11/98

ایمنی شناسی نظری

30/10-30/8

زبان تخصصی 1

30/12-30/10

سلامت دهان و دندان

30/15-30/13

ایمنی شناسی نظری

30/10-30/8

زبان تخصصی 1

30/12-30/10

سلامت دهان و دندان

30/15-30/13

یکشنبه

6/11/98

روانشناسی مهارتهای ارتباطی

30/12-30/10

دوشنبه

7/11/98

پوسیدگی شناسی

30/12-30/10

پوسیدگی شناسی

30/12-30/10

زیست شناسی سلولی مولکولی

30/10-30/8

سه شنبه

8/11/98

مهارتهای بالینی

30/12-30/10

ویروس شناسی

30/10-30/8

علوم تشریحی 1

30/15-30/13

ویروس شناسی

30/10-30/8