شناسنامه فیزیکی دانشکده

 

نام دانشکده

 

1-مساحت کل دانشکده

 

الف : زیربنا

 

ب : فضای سبز

 

ج : پارکینگ

دندانپزشکی

 

 

5325 مترمربع

 

26000 مترمربع

 

500 مترمربع

 

200 متر مربع

 

 

2- فضاهای آموزشی

 

-تعداد کلاسهای درس (ظرفیت و متراژ)

 

-سالن امتحانات ( ظرفیت و متراژ)

 

- آمفی تئاتر ( ظرفیت و متراژ)

 

-واحد پراتیک ( متراژ )

 

-فضای آزمایشگاهی ( به تفکیک نام آزمایشگاه و متراژ)

 

-کتابخانه ( مخزن ،سالن قرائت آقایان و خانمها با متراژ)

 

- مرکز رایانه

 

 

2کلاس درس هرکدام به متراژ20مترمربع باظرفیت 30نفردانشجو

 

------

 

2سالن هرکدام به تفکیک 1)متراژ60مترمربع باظرفیت80نفر

2)متراژ 40مترمربع باظرفیت50نفر

 

فانتوم بامتراژ 80 مترمربع

آزمایشگاه پاتولوژی یک فقره بامتراژ40مترمربع

 

 کتابخانه بامتراژ 24 مترمربع وسالن قرائت بامتراژ 20مترمربع 

 

یک اتاق با امکانات 4 سیستم رایانه