رسالت ، چشم انداز و ارزش ها

رسالت و چشم انداز دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

بیانیه رسالت دانشکده

بااتکا به قدرت بی پایان الهی و در پرتو کوشش مدبرانه و همکاری دسته جمعی و در جهت تحقق اهداف و برنامه های وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامت و بهداشت دهان و دندان جامعه و بهبود کیفیت درمانهای دندانپزشکی در سطح استان کرمانشاه تأسیس گردیده تا به عنوان یک واحد آموزشی - درمانی با تمام توان خود با هدف ایجاد جامعه ای سالم تر در راستای اهداف برنامه حاکمیت بالینی،ارائه خدمات دندانپزشکی و دندانسازی را مطابق با نیازهای مردم تأمین نمایدو بابرنامه ریزی، آموزش دانشجویان  و  خدمات دندانپزشکی و دندانسازی زمینه کاهش رنج دردمندان جامعه و رضای خداوند متعال رافراهم آورد.

بیانیه چشم انداز  دانشکده

سعی مابراین است تا دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه با عنایت بر معنویت و اخلاق اسلامی و در راستای حمایت از حقوق مردم و دندانپزشکان و خدمت به مردم شریف استان کرمانشاه به سطحی نائل شود که بتواند موجبات رضایتمندی مراجعه کنندگان به این واحد  دندانپزشکی را فراهم کرده در جهت ارتقای سطح دندانپزشکی و دندانسازی استان گام بردارد.

بیانیه ارزشهای  دانشکده

 رعایت اخلاق و ارزشهای اسلامی تعهد به بیانیه رسالت و اهداف استراتژیک   ارج نهادن به خلاقیت،نوآوری ومسئولیت پذیری اجرا و رعایت اصول و مفاهیم حاکمیت بالینی بهبود مستمر نظارتها ،برنامه ریزی و ارزشیابی مراکز و پاسخگویی به شکایات واصله حمایت از حقوق بیماران و شاغلین در حوزه دندانپزشکی حمایت از تحقیق و پژوهش در حوزه دندانپزشکی شاخص محور نمودن فعالیتهای واحد دندانپزشکی حراست از موازین شرعی و اصول اخلاق پزشکی در مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی

اهداف استراتژیک دانشکده

 استقرار مولفه های حاکمیت بالینی در دانشکده دندانپزشکی اجرای دقیق آیین نامه های مربوط به کنترل عفونت در کلیه بخش های ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی توسعه و پیشبرد سطوح  مختلف آموزشی در حوزه دانشجویان  توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات در بخش های مختلف دندانپزشکی گسترش فعالیت کلینیک ویژه  دندانپزشکی در ساعات غیر اداری  گسترش ارائه خدمات دندانپزشکی به کلیه مناطق استان ارتباط مستقیم،سریع و مناسب با مردم از طریق وب سایت الکترونیکی توسعه  و بهسازی  فضاهای بخش های مختلف دندانپزشکی نظارت هر چه بهتر بر تهیه  و توزیع مواد دندانپزشکی