مدیر گروه ارتودانتیکس

golshah  دکتر امین گلشاه مدیر گروه

 

مرتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی : ارتودانتیکس

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

دورنگار: 37277164-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی : Amin.golshah@yahoo.com