شرح وظایف حوزه معاونت پژوهشی :

 

شرح وظایف

تعیین و تصویب خط مشی های پژوهشی

 

* نظارت بر امور خواستی های تعیین شده در چهارچوب مقررات و مصوبات ابلاغ شده از طرف مقامات ذیصلاح

 

* ارائه پیشنهادات و طرحهای لزوم در زمینه تغییر یا توسعه امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه

 

* مطالعه و بررسی آئین نامه های پژوهشی و پیشنهاد اصلاحات مورد نیاز براساس شرایط موجود آینده دانشگاه

 

* نظارت بر حسن اجرای فعالیت های پژوهشی

 

* ارائه و ترویج فعالیتهای پژوهشی دانشگاه و نظارت بر برپایی سمینارها و کنفرانسهای پژوهشی