نام و نام خانوادگی :  دکتر رضا نوربخش 

سمت : کارشناس پژوهش

 

شرح وظایف :

* همکاری در برنامه ریزی پژوهشی دانشکده دندانپزشکی 

* شرکت در جلسات شورای پژوهشی  

* تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی

* پیگیری مصوبات شورای پژوهشی دانشکده

* شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان