مراحل تصویب تا دفاع از پایان نامه دانشجویان دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد
1- اطلاع از ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید مورد نظر جهت همکاری در پایان‌نامه (رجوع به مدیر گروه)
2- انتخاب موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما
3- دریافت و تایپ پروپوزال (دانلود فرم پروپوزال ) و ثبت پروپوزال در سایت  http://proposal.iaun.ac.ir و پرینت فرم الف
4- تأیید پروپوزال و فرم الف توسط اساتید راهنما و مشاور و مدیرگروه
5- تحویل پروپوزال به همراه فرم الف به مدیر گروه جهت طرح در شورای تخصصی گروه
6- تحویل پروپوزال و فرم الف تأیید شده به حوزه معاونت پژوهشی جهت طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
7- مراجعه به سایت دانشگاه، جهت اطلاع از تصویب یا رد موضوع پروپوزال
           - در صورت تصویب موضوع پایان نامه دریافت ابلاغ تصویب پروپوزال برای اساتید راهنما و مشاور و دریافت کد پایان نامه
           - در صورت عدم تصویب موضوع پایان نامه تحویل پروپوزال و رفع اشکالات مطرح شده
8- شروع تحقیق و کار بر روی موضوع تصویبی به مدت حداقل شش ماه از تاریخ صدور کد پایان‌نامه
9- ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه به استاد راهنما و استاد مشاور و مدیر گروه به صورت ماهیانه (دانلود فرم گزارش پیشرفت پایان نامه)
10- پس از پایان تحقیق و گذشت حداقل شش ماه از تاریخ صدور کد پایان نامه، تکمیل فرم درخواست تشکیل جلسه دفاع (دانلود فرم تشکیل جلسه دفاع)
11- تحویل فرم تکمیل شده درخواست تشکیل جلسه دفاع به حوزه معاونت پژوهشی و اعلام نظر و انتخاب داوران پایان‌نامه توسط حوزه معاونت پژوهشی حداقل 48 ساعت پس از ارایه فرم
12- ارائه یک نسخه از پایان نامه به همراه فرم ارزشیابی به هر یک از داوران پایان نامه
13- اعلام نظر داوران در خصوص قابل دفاع بودن یا نبودن پایان نامه به معاونت پژوهشی
14- در صورت داشتن امتیاز لازم جهت دفاع، هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و داوران جهت تاریخ دفاع و گرفتن نامه تشکیل جلسه دفاع از حوزه معاونت پژوهشی و تحویل CD فرم ب
15- ارائه یک نسخه پایان نامه دفاع شده به حوزه معاونت پژوهشی قبل از صحافی جهت بررسی و تأیید
16- صحافی پایان نامه تأیید شده حداقل به تعداد3 نسخه و تحویل آن طبق فرم تحویل پایان‌نامه (دانلود فرم تحویل پایان نامه) تحویل پایان نامه ها به ترتیب مندرج در فرم الزامی است.
 
تذکر :
-         شایان ذکر است. پیگیری کلیه امور پایان نامه از طریق سایت امورپایان نامه ها امکان پذیر می باشد.
-         دانشجو ملزم به رعایت موارد فوق می‌باشد و مسئولیت هر گونه تأخیر در این زمینه به عهده دانشجو می‌باشد.