رسانه جدید

معاون اداری مالی

 

سوابق تحصیلی و کاری آقای دکتر رضا نوربخش (معاون اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی)

تلفن : 37237462  - 083 

دورنگار دبیرخانه : 37222400 - 083

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۶