رسانه جدید

معاون اداری مالی

 

سوابق تحصیلی و کاری آقای حمید رضا ناصری (معاون اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی)

۱-   سوابق تحصیلی

۱-۱-      کارشناس ارشد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی 1375.

۱-۲-      اخذ گواهی رسمی گذراندن دوره Restructuring in hospital در Karlsrule july 2005 آلمان.

۱-۳-      اخذ گواهی رسمی دوره یکساله minMBA از دانشگاه علوم بهزیستی.

۱-۴-      اخذ گواهی رسمی دوره یکساله مدیریت از دانشگاه مدیریت و اطلاع رسانی اصفهان.

۱-۵-      مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (مدیریت بیمارستانی).

۱-۶-      طی دوره آموزشی e HealtH sep, 2004  سازمان WHO (clinical governance) .

ب: کوتاه مدت

دوره های آموزشی: 1-نحوه انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی 2-دوره آموزشی نظام حاکمیت بالینی 3-مدیریت تحول اداری 4-نحوه سفارشات و خریدهای خارجی 5-مدیریت حوادث و بلایا 6-بودجه ریزی عملیاتی 7-مدیریت دانایی 8-مدیریت دانش و یادگیری 9-مدیریت ریسک 10-تیم سازی و شیوه های کار گروهی 11-مدیریت سازمان های دولتی 12-دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری (تکنیک های خلاقیت و نوآوری) 13-مدیریت فرایندها TQM 14-EFQM 15-دوره رهبری سازمانی 16-واژه پردازها 17-مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه 18-دوره تجارت الکترونیک 19-مدیریت فردی و بهداشت روانی در سازمان های ویژه 20-فن گزارش نویسی 21-دوره مدیریت کیفیت و مدیران کیفی 22-فن آوری اطلاعات (بیش از 200 ساعت) 23-دوره های مختلف مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک 24-مدیریت و برنامه ریزی بیمارستانی 25-مدیریت زمان 26-شیوه‌های مذاکرات با سازمانهای بین المللی 27-روش های مدیریت جلسات درون سازمانی28-مدیریت مبتنی بر عملکرد29-کاهش تصدیگری در سازمانهای دولتی 30- مدیریت مالی و بودجه ریزی عملیاتی.

۲-       مقالات

۱-۲ بودجه ریزی عملیاتی و کاربرد آن در بیمارستان (سخنرانی).

۲-۲ مطالعه تطبیقی نظام بهداشت و درمان کشور آمریکا با ایران (سخنرانی).

۳-۲ بررسی و برآورد خسارت وارده به نظام بهداشت و درمان ایران- شهر کرمانشاه در جریان جنگ خلیج فارس (سخنرانی).

۴-۲  نقدی بر طرح تحول در نظام سلامت ایران (چالش ها و ...) سخنرانی

۵ -۲  تدوین برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستانها (سخنرانی).

۳-       سوابق اجرایی

۱-۳محقق (تحقیق گر) ۱۳۷۰.

۲-۳ کارشناس رسیدگی به اسناد پزشکی ۱۳۷۴.

۳-۳ کارشناس مسئول ناظر بیمارستانی حوزه معاونت درمان دانشگاه ۱۳۷۵.

۴-۳ سرپرست گروه بازرسی دانشگاه۱۳۷۷ .

۵-۳ معاون مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه ۱۳۷۷.

۶-۳ بازرس سازمان بازرسی کل کشور- کرمانشاه ۱۳۷۸.

۷-۳ مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه ۱۳۸۰.

۸-۳ قائم مقام معاون پشتیبانیددانشگاه۱۳۸۰.

۹-۳ رئیس گروه مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره)کرمانشاه ۱۳۸۳.

۱۰-۳ معاون دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۱۳۹۵تا کنون

تلفن : 37237462  - 083 

دورنگار دبیرخانه : 37222400 - 083

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۱