نام و نام خانوادگی : مرتضی کلهر

سمت : رئیس اداره امور عمومی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی 

شرح وظایف :

شرح وظایف با هماهنگی معاون اداری - مالی

- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

- سازماندهی فعالیتهای مربوطه وتقسیم کاروتعیین وظایف وحدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

- تعیین خط مشی و نظارت برحسن اجرای آن

- صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

- نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط

- شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف وتهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق