نام و نام خانوادگی : نسرین مرادی 

سمت : مسئول کارگزینی

 

شرح وظایف :

- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آنها با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات

- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری ازاوراق طبق دستور مقام مافوق

- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضعیت استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه

- انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان

- برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

- استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

- شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

- تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم

- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان مطبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

- تهیه گزارشات لازم