نام و نام خانوادگی :  نرگس عبدی

سمت : مسئول حسابداری

نام و نام خانوادگی : حسین محمدی نصرآبادی 

سمت : حسابدار

شرح وظایف : 

ثبت اقدام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین . اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

-  تهیه و تنظیم لیست حقوقی واعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف

-  رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظیر رعایت و اجرایی قوانین و مقررات مالی

-  انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب تهیه  تراز عملیات ،تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها

-  راهنمایی و کنترل کار حسابداران وتقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده

-  تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی گزارش های لازم بودجه تفصیلی

-  رسیدگی واظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری

-  نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ، جریان امور واحدها و یا واحدهای تحت سرپرستی ، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمائی های لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری

-  همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، طرح تصویبنامه ها

- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها