نام و نام خانوادگی : گلناز آشنا 

سمت : مسئول دبیرخانه 

 نام و نام خانوادگی :اعظم بهرامی

سمت : ماشین نویس 

شرح وظایف :

- وصول نامه های ارسالی و ارجاع آنان به مسئولین مربوط 

- ثبت نامه های وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیر خانه تابعه 

- پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحد های درخواست شده حسب مورد 

- انجام دستور مسئولین و پیگیری اوامر آنها جهت تسریع در امور 

- پاسخ به مراجعین جهت ردیابی درخواست های مربوط 

- صدور تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحد های ذیربط 

- مسئول کلیه مکاتبات اداری مرکز چه به صورت مکتوب و چه تلفن و یا فکس با سایر ارگانهای داخلی و خارجی

- مسئول ارتباط واحد با کلیه معاونت های آموزشی - معاونت تحقیقات - معاونت دانشجوئی - معاونت درمان توسط دانشگاه  و ستاد دانشگاه  - دانشکده ها و درمانگاهها و دانشکده های کشور هم به طریق مکتوب و تلفنی و فاکس و هم ز طریق اینترنت