نام و نام خانوادگی : معصومه پند پذیر 

سمت : متصدی  امور بایگانی پرسنلی

 

شرح وظایف :

  • حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد ومدارک و پرونده های محرمانه مطابق و مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده
  • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
  •  تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق