نام و نام خانوادگی : مجتبی باوندپور

سمت : کارپرداز

 

شرح وظایف :

- استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
- دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد
- تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع