نام و نام خانوادگی : حسین محمدی 

سمت : امین اموال

 

شرح وظایف :

- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب های شماره دار بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی و مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتجلسات به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوطه

- صدور پروانه خروج برای اموال ، تهیه صورت اموال زائد و ارسال آن به سازمان متبوع و ادار کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف ممیزی و رسیدگی به اموال اسقاطی

-نگهداری حساب کلیه اموال منقول ، مسروقه و یا از بین رفته طبق آئین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

- نظارت بر فعالیتهای واحد مربوط و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها