نام و نام خانوادگی :  رضا حسین اسماعیلی

سمت :  مسئول خدمات عمومی

 

شرح وظایف :

 1- نظارت بر انجام امور مربوطه به انتظامات
2- تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک نگهبانان
3- نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تأمین روشنائی ، سوخت ، تلفن و ....
4- ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحویل به حسابداری و گرفتن کوپن بنزین وانجام امور مربوط به وسایل نقلیه
5- رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیل ها
6- کنترل حضور و غیاب رانندگان ونگهبانان
7- نظارت برآورد هزینه و تعمیر وسائط نقلیه و صدور دستورات لازم به منظور تعمیر آنها
8- نظارت وبررسی تقاضاهای خریدوسائط نقلیه و لوازم یدکی آنها وتسلیم تقاضاها به اداره کارپردازی جهت خرید