نام و نام خانوادگی : ماندانا چابکسوار 

سمت : مسئول سمعی و بصری


شرح وظایف :

 1.   نگهداری، و کنترل وسایل و تجهیزات موجود در واحد سمعی و بصری

2.   آماده­ سازی وسایل سمعی و بصری مورد نیاز در کلاس های درس بر اساس برنامه آموزشی اعلام شده 

3.   آماده ­سازی وسایل سمعی و بصری مورد نیاز در سالن جلسات و سالن همایش دانشکده  حسب نیاز و بر اساس برنامه اعلام شده

4.   تحویل تجهیزات و وسایل سمعی، بصری به نماینده دانشجویان با حصول اطمینان از صحت وسایل قبل و بعد از تحویل آن

5.     پیشنهاد خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز سمعی و بصری جهت تجهیز و تکمیل واحد