سرپرست کمیته های و انجمن های دانشجوئی

سرپرست انجمن علمی دانشجوئی و کانون دست های آسمانی : 

آقای دکتر رضا حاتم

- متخصص اندو

- عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی