شرح وظایف انجمن علمی دانشکده

 آیین نامه انجمن های علمی


آیین‌نامه جدید انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
  

مقدمه

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری انجمن‌های علمی دانشجویی حوزه‌های مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور طبق مفاد این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند.

 بخش اول: تعاریف، اهداف و کلیات

ماده ۱ـ انجمن‌های علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است.

تبصره ۱ـ در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی می‌تواند تشکیل شود.

تبصره ۲ـ در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقمند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای باشند می‌توانند طبق ضوابط این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده ۲ـ اتحادیه انجمن‌های علمی، تشکیلاتی دانشجویی، غیر انتفاعی و بین دانشگاهی و متشکل از دبیران انجمن‌های علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه و دستورالعمل آن تشکیل می‌شود و به فعالیت می‌پردازد.

ماده ۳ـ فعالیت‌های علمی عبارتند از:

۱ـ مناظره و نقد علمی

۲ـ هم‌اندیشی و نشست‌های تخصصی

۳ـ مطالعات و پژوهش‌های علمی

۴ـ نشر و ترویج یافته‌های علمی

۵ـ فعالیت‌های کمک آموزشی

تبصره‌ـ برخی از مصادیق و عرصه‌های فعالیت انجمن‌هاو اتحادیه‌های انجمن‌های علمی عبارتند از:

۱ـ برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی

۲ـ برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)

۳ـ تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فیلم‌های علمی‌ـ آموزشی

۴ـ برنامه‌ریزی و اجرای بازدید‌های علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری

۵ـ اطلاع‌رسانی در خصوص کلیه فعالیت‌های مرتبط با اهداف انجمن

۶ـ حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیت‌های علمی، فعالیت‌های پژوهشی و اختراعات دانشجویان

ماده ۴ـ اهداف تشکیل و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی عبارتند از:

۱ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش‌آموختگان و بهره‌گیری از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه

۲ـ افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت‌های علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت‌ها

۳ـ حمایت از فعالیت‌های علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

۴ـ تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش‌های مختلف جامعه

۵ـ تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره‌گیری از توان علمی اعضای هیأت علمی

بخش دوم: ارکان و تشکیلات

ماده ۵ـ دانشجویان کلیه گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی یک رشته دانشگاهی اعضای انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می‌روند.

ماده ۶ـ شورای مدیریت انجمن علمی متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است که با انجام انتخابات از میان اعضای انجمن، با رأی مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

تبصره‌ـ اعضای اصلی و علی‌البدل در رشته‌هایی با فراگیری بیش از ۵۰۰ دانشجو متشکل از ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل خواهد بود.

ماده ۷ـ وظایف شورای مدیریت عبارتند از:

۱ـ جذب دانشجویان علاقه‌مند و خلاق به فعالیت‌های علمی‌ـ پژوهشی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در این‌گونه فعالیت‌ها

۲ـ برنامه‌ریزی، ساماندهی، اجرا، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های ادواری و سالانه انجمن

۳ـ برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمن‌های علمی دانشجویی و انجمن‌های علمی تخصصی داخل و خارج دانشگاه‌ها

۴ـ برقراری ارتباط با نهادها و سازمان‌های خارج از دانشگاه برای انجام فعالیت‌های مشترک

۵ـ برنامه‌ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی

۶ـ تصویب اساسنامه انجمن علمی و اخذ تأیید آن از مدیریت فرهنگی دانشگاه

۷ـ همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیأت علمی گروه آموزشی ذیربط برای تحقق اهداف و فعالیت‌های علمی انجمن (موضوع ماده ۳)

۸ـ تشکیل کمیته‌های مختلف کاری و نظارت بر عملکرد آنها

۹ـ برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد

۱۰ـ حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن، تصویب هزینه‌های مالی برنامه‌ها، تنظیم و ارائه گزارش مالی انجمن به طور سالانه و ارسال آن به مدیر فرهنگی دانشگاه

۱۱ـ تدوین برنامه‌های سالانه و ارائه آن به مدیر فرهنگی

ماده ۸ـ شورای مدیریت انجمن یکی از اعضای خود را به عنوان دبیر شورا انتخاب می‌کند و به رئیس دانشکده و مدیر فرهنگی دانشگاه اعلام می‌کند.

ماده ۹ـ دبیر انجمن مسئولیت برگزاری جلسات شورای مدیریت انجمن و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات آن، شرکت در جلسات شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشکده یا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شورای مدیریت را بر عهده دارد. همچنین دبیر انجمن مسئول انجام کلیه امور حقوقی و اداری انجمن است.

ماده ۱۰ـ شورای دبیران:

در دانشگاههایی که حداقل ۵ انجمن علمی دانشجویی تشکیل شده باشد شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران کلیه انجمن‌های علمی دانشجویی تشکیل می‌شود.

تبصره‌ـ دانشکده‌هایی که حداقل ۳ انجمن علمی داشته باشند می‌توانند شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشکده را تشکیل دهند که وظایف شورای دبیران دانشگاه به جز بند دوم به آن تفویض می‌گردد.

ماده ۱۱ـ یک نفر از اعضای شورای دبیران دانشکده به انتخاب ایشان به عنوان دبیر این شورا انتخاب می‌شود که به نمایندگی از این شورا در شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشگاه شرکت می‌کند.

تبصره‌ـ دبیر شورای دبیران هر دانشکده به تعداد انجمن‌های علمی آن دانشکده در شورای دبیران دانشگاه دارای حق رأی می‌باشد.

ماده ۱۲ـ شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر شورا انتخاب می‌نمایند که براساس آیین ‌نامه داخلی شورا فعالیت خواهد کرد.

ماده ۱۳ـ دبیران شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها حداقل سالی یک بار به دعوت اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم جهت بررسی مسائل، مشکلات عمومی انجمن‌ها، انتقال تجربیات و برنامه‌ریزی جهت طرحها و برنامه‌های مشترک تشکیل جلسه می‌دهند.

ماده ۱۴ـ انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مشابه می‌توانند نسبت به تشکیل اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی آن رشته‌ها اقدام نمایند که ضوابط و شرایط تأسیس اتحادیه در چارچوب این آیین‌نامه و دستورالعمل تشکیل و فعالیت اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵ـ وظایف شورای دبیران

۱ـ پیشنهاد و تصویب طرح‌های مشترک و هماهنگی در اجرای آن برنامه‌ها

۲ـ انتخاب نمایندگان شورای دبیران برای شرکت در کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه

۳ـ معرفی یک نفر ناظر برای هیأت اجرایی انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی

۴ـ تصویب آیین‌نامه داخلی مشترک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه و آیین‌نامه داخلی شورای دبیران در چارچوب این آیین‌نامه

۵ـ ایجاد هماهنگی و رسیدگی به مسائل بین انجمن‌های علمی دانشجویی

۶ـ نظارت بر حسن عملکرد انجمن‌های علمی دانشجویی (امور مالی، حفظ و استفاده صحیح از اموال و تجهیزات، اجرای آیین‌نامه داخلی و ...) و ارائه گزارش به کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه.

بخش سوم: ضوابط تشکیل و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی

ماده ۱۶ـ برای تأسیس انجمن علمی دانشجویی، حداقل ۵ نفر از دانشجویان رشته ذیربط تقاضای خود را به معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و در صورت عدم وجود این پست در دانشکده آن را به معاون پژوهشی دانشکده‌ ارائه می‌دهند. معاون دانشکده در صورت عدم تأسیس انجمن در رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشی مربوطه موافقت خود را برای تأسیس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثبت‌نام داوطلبان شورای مدیریت و برگزاری انتخابات اقدام می‌نماید.

تبصره ۱‌ـ در صورت عدم وجود هر یک از معاونان فوق‌الذکر، به صلاحدید رئیس دانشکده یکی از معاونان عهده‌دار وظایف خواهد شد.

تبصره ۲‌ـ انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در کلیه دانشکده‌ها در آبان‌ماه هر سال برگزار می‌شود. معاونت دانشجویی و فرهنگی زمان دقیق برگزاری انتخابات را اعلام می‌کند.

ماده ۱۷ـ معاون دانشکده صلاحیت نامزدها را بر طبق مفاد این آیین‌نامه بررسی و احراز و پس از اعلام اسامی نامزدها انتخابات را با اعلام قبلی برگزار می‌کند. نتایج آن طی صورتجلسه‌ای تنظیم و به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارسال می‌شود.

تبصره ۱ـ فقط دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته مورد نظر حق رأی و حق داوطلب شدن را دارا می‌باشند.

تبصره ۲ـ نخستین شورای مدیریت منتخب حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاری انتخابات باید اساسنامه انجمن را تدوین و به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارسال نماید.

ماده ۱۸ـ اداره امور فرهنگی پس از تأیید انتخابات و اساسنامه، انجمن را در لیست انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه ثبت و به دانشکده اعلام خواهد کرد. مدیر گروه آموزشی مربوط نسبت به صدور حکم اعضای شورای مدیریت برای مدت یک سال اقدام می‌نماید.

ماده ۱۹ـ شرایط داوطلبان عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی به شرح ذیل می‌باشد:

الف‌ـ شرایط عمومی

۱ـ اشتغال به تحصیل در رشته مربوط

۲ـ عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی

تبصره‌ـ اعضای شورای مرکزی دیگر تشکلها در صورت استعفا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی و پذیرش آن می‌توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی شوند.

۳ـ عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر.

۴ـ گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

ب‌ـ شرایط اختصاصی

داوطلبان باید حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

۱ـ معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد.

۲ـ داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده (اعم از تألیف یا ترجمه) در نشریات دانشجویی، دانشگاهی و ...

تبصره‌ـ تأیید علمی بودن محتوای مقاله توسط مدیر گروه ذیربط انجام خواهد شد.

۳ـ اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی به تأیید کارفرما یا مجری طرح

۴ـ تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب

۵ـ داوطلب از دانشجویان استعدادهای درخشان و یا برگزیدگان المپیادها باشد.

ماده ۲۰ـ مجوز برنامه‌ها و فعالیتهایی که در سطح دانشکده برگزار می‌شود توسط معاون دانشکده و در صورتی که در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدیر فرهنگی پس از تأیید معاون دانشکده و در صورتی که در سطح ملی یا فرادانشگاهی برگزار شود توسط کمیته حمایت و نظارت از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه پس از تأیید مدیر فرهنگی صادر می‌شود.

ماده ۲۱ـ فعالیتهای انجمن‌های علمی دانشجویی در چارچوب این آیین‌نامه و صرفاً در عرصه‌های علمی مجاز می‌باشند و هرگونه فعالیت صنفی، سیاسی و .... توسط انجمنها تخلف محسوب می‌شود.

ماده ۲۲ـ میزان و نحوه حمایت مالی از طرح‌های مصوب انجمنهای علمی دانشجویی به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می‌باشد.

ماده ۲۳ـ یک ماه قبل از پایان مدت قانونی فعالیت شورای مدیریت انجمن، این شورا با تشکیل هیأت اجرایی انتخابات شامل یک نماینده از اعضای شورای مدیریت (با شرط عدم داوطلبی)، یک نماینده از نماینده شورای دبیران دانشگاه یا دانشکده و یک نماینده از طرف معاون دانشکده نسبت به برگزاری انتخابات دوره جدید اقدام و صورتجلسه را برای معاون دانشکده ارسال خواهد کرد.

تبصره‌ـ در صورت داوطلب شدن تمام اعضای شورای مدیریت یکی از دانشجویان آن رشته را به عنوان نماینده در هیأت اجرایی انتخاب می‌کنند.

ماده ۲۴ـ در صورت وجود هرگونه شکایت و یا اعتراض در کلیه مراحل انتخابات مدیر امور فرهنگی مرجع پیگیری می‌باشد.

تبصره‌ـ در صورت باقی ماندن اختلاف، کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه مرجع تصمیم‌گیری نهایی خواهد بود.

ماده ۲۵ـ جهت تشکیل انجمن‌ علمی دانشجویی بین رشته‌ای ۵ نفر از دانشجویان به عنوان هیأت مؤسس دلایل توجیهی، اساسنامه پیشنهادی و تقاضای خود را به معاون دانشکده ارائه و پس از تأیید ایشان به منظور تصمیم‌گیری برای کمیته نظارت و حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه ارسال می‌شود. در صورت موافقت کمیته با تشکیل انجمن علمی بین رشته‌ای مراتب به دانشکده اعلام و هیأت مؤسس نسبت به فراخوان عضویت در انجمن اقدام خواهد کرد.

ماده ۲۶ـ پس از عضوگیری و تصویب نهایی اساسنامه در مجمع عمومی، اعضای انجمن که شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان را دارا می‌باشند، می‌توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن شده و پس از تأیید نهایی صلاحیت توسط هیأت اجرایی، انتخابات برگزار خواهد شد.

تبصره ۱ـ فقط اعضای انجمن حق رأی و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارند.

تبصره ۲ـ شرایط داوطلبان عضویت در انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای باید در اساسنامه پیشنهادی اعلام شده باشد.

بخش چهارم: شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌‌های علمی دانشجویی

ماده ۲۷ـ برای حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی و نظارت بر آن‌ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (رئیس شورا)، معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یا نماینده تام‌الاختیار وی، مدیرکل دفتر امور فرهنگی (نائب رئیس)، مدیرکل دانشجویان داخل، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، کارشناس مسئول امور انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی، سه تن از دبیران اتحادیه‌ها به انتخاب شورای دبیران اتحادیه‌های انجمن‌های علمی‌‌ـ دانشجویی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این کمیته در اداره کل امور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. وظایف این کمیته عبارتند از:

۱ـ سیاستگذاری و تعیین خط مشی‌های کلان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های کشور در چارچوب سیاست توسعه علمی و قانون برنامه.

۲ـ ارزیابی فعالیت‌ها و نظارت بر کمیته‌های نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها براساس گزارش‌های مستند و سایر روش‌ها.

۳ـ تعیین میزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از همایش‌های کشوری و نشست‌های علمی انجمن‌ها

۴ـ اخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمن‌های علمی دانشجویی با انجمن‌های علمی استادان و پژوهشگران و انجمن‌های علمی متناظر یا مشابه آن در کشورهای دیگر.

۵ـ تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.

ماده ۲۸ـ هیأت مؤسس اتحادیه‌ حداقل ۳ تن از نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یک رشته علمی معین می‌باشد که درخواست مجوز تأسیس و فعالیت را به شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم (موضوع ماده ۲۷ این آیین‌نامه) ارائه می‌نماید. محتوای این درخواست مشتمل بر موارد زیر است:

۱ـ تقاضای عضویت بیش از نیمی از تشکل‌های علمی موجود آن رشته در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، به همراه نامه تأیید هر یک از انجمن‌ها که بر مبنای آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه تأسیس و فعالیت آن انجمن را تسجیل کرده باشد.

۲ـ ارائه پیش‌نویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشکل‌های متقاضی عضویت رسیده باشد.

ماده ۲۹ـ شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هیأت مؤسس و شورای مرکزی موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی آن درخواست اقدام می‌نماید و موافقت با تأسیس موقت یا دائمی یا دلایل مخالفت شورا را توسط دبیرخانه به اطلاع مؤسسان خواهد رساند.

ماده ۳۰ـ تأسیس، شرایط انتخاب شوندگان، شورای مرکزی، انتخابات، تشکیلات و ارکان، اساسنامه و انحلال اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در دستورالعمل مجزایی که به تصویب شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس این آیین‌نامه خواهد رسید، تعیین می‌شود.

ماده ۳۱ـ به منظور حمایت و نظارت فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی، کمیته‌ای در هر دانشگاه با همین عنوان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته)

۲ـ مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)

۳ـ مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه

۴ـ مدیرکل امور آموزشی دانشگاه

۵ـ یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

۶ـ دو نماینده از شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه به انتخاب ایشان

تبصره ۱ـ حکم اعضای کمیته توسط رئیس دانشگاه صادر می‌شود.

تبصره ۲ـ در دانشگاههایی که برای امور انجمن‌های علمی دانشجویی واحدی مستقل ایجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأی در جلسات کمیته شرکت می‌کند.

تبصره ۳ـ اعضای انتخابی کمیته برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

ماده ۳۲ـ وظایف کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل است:

۱ـ نظارت بر حسن عملکرد انجمن‌های علمی در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره ۱ـ در صورتی که شورای مدیریت انجمن علمی یا شورای دبیران دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمایند، کمیته حمایت و نظارت برای بار اول به شورای مدیریت انجمن یا شورای دبیران تذکر شفاهی یا کتبی (حسب مورد) می‌دهد. در صورت تکرار تخلف برای بار دوم اخطار کتبی می‌دهد و در صورت تکرار و دریافت اخطار سوم، دبیر انجمن یا دبیر شورای دبیران باید در کمیته حمایت و نظارت دلایل اقدام خود را توضیح دهند. در صورتی که انجمن یا شورای دبیران نتوانند کمیته را قانع نمایند کمیته به شرح ذیل درباره انجمن تصمیم خواهد گرفت:

الف‌ـ انحلال شورای مدیریت انجمن که در این صورت معاون دانشکده موظف است ظرف مدت ۲ ماه انتخابات شورای مدیریت را برگزار نماید. (اعضای شورای مدیریت منحل شده نمی‌توانند نامزد انتخابات شوند).

ب) چنانچه تخلفی انضباطی متوجه شخص حقیقی از اعضای شورای مدیریت یا اعضای شورای دبیران باشد، به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

تبصره ۲ـ مرجع تجدید نظر در آرای کمیته حمایت و نظارت شورای فرهنگی دانشگاه است.

۲ـ بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی انجمن‌های علمی دانشجویی که در سطح فرا دانشگاهی، ملی یا بین‌المللی برگزار می‌گردد.

۳ـ سیاستگذاری و تعیین خط مشی‌های کلان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه در چارچوب سیاست توسعه علمی کشور.

۴ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی مسائل بنیادی و مستمر انجمن‌های علمی دانشجویی (تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهای جامعه، جلب حمایت‌های مالی، تشویق و تقدیر از انجمن‌های علمی فعال و طرح‌های برگزیده و ...)

۵ـ پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه به ریاست دانشگاه

۶ـ پیشنهاد بودجه سالیانه انجمن‌های علمی به ریاست دانشگاه براساس برنامه‌های ارائه شده به مدیریت امور فرهنگی و برنامه مدون انجمن‌ها.

این آیین‌نامه در ۳۲ ماده و ۲۱ تبصره در تاریخ  ۱۸ /۹ /۱۳۸۷ به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ به دانشگاهها قابل اجرا است.

 

شرح وظایف کانون دستهای آسمانی

 

شرح وظایف کانون دستهای آسمانی 

سازمانی غیردولتی، غیر سیاسی، مستقل و مردم نهاد است که برای رفع محرومیت و کمک به اقشار نیازمند به ویژه زنان و کودکان نیازمند کمک و حمایت در سطح کشور فعالیت می‌کند. 

این بنیاد  سرپرستی صدها خانواده از ایتام و زنان سرپرست خانواده را بر عهده داشته است به طوریکه دهها خانواده با کمک آن از وضعیت مددجویی خارج شده‌اند.

از دیگر فعالیت‌های این بنیاد می‌توان به اعطای جهیزیه و تسهیلات ازدواج، اعطای کمک هزینه تحصیلی و آموزشی، پرداخت وام‌های خود اشتغالی و فراهم سازی زمینه اشتغال مددجویان و حمایت خاص از بیماران خاص و یا دارای معلولیت اشاره کرد. 

فعالیتهای اجرایی:

- پرداخت مستمری نقدی به صورت ماهانه به خانواده‌های تحت پوشش

- اعطای بن خرید و سبد کالا به صورت دوره‌ای به کلیه خانواده‌های تحت پوشش

- ارائه خدمات آموزشی و کمک آموزشی، پرداخت هزینه‌های تحصیل و دوره‌های آموزشی و تقویت تحصیلی

- پیگیری میزان سطح رفاه خانواده‌ها با توجه به حمایت‌های انجام شده

- تامین نیازهای اساسی با توجه به توان بنیاد از جمله کمک هزینه تهیه مسکن، تهیه و تجهیز لوازم خانگی و تهیه جهیزیه برای خانواده‌های نیازمند

- ارائه تسهیلات ضروری از جمله تسهیلات ازدواج، خود اشتغالی و درمان

- عقد قرارداد با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پایش و تامین سلامت خانواده‌های تحت پوشش

- راه اندازی درمانگاه "سفیر طب مهربان" در شرق تهران برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی به کلیه مددجویان و اعطای کارت درمان جهت بهره گیری بهتر و مطلوب‌تر از خدمات پزشکی به صورت رایگان

- عقد قرارداد با مراکز فرهنگی و تفریحی برای استفاده خانواده‌های تحت پوشش جهت ارتقای سطح سلامت روحی و فرهنگی

- شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه تحصیلی و معرفی به موسسات آموزشی و انجام اقدامات لازم جهت دریافت بورسیه از موسسات علمی

شرح وظایف شورای صنفی دانشکده

 
پرش به ناوبریپرش به جستجو

                                                                                جمهوری اسلامی ایران
                                                                         وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
                                                                                                 وزیر

                                                                                           بسمه تعالی

                                                                                        تاریخ: ۹۵/۲/۱۹
                                                                                       شماره: ۲۹۴۶۱/و

                                                                      آیین نامه
                                               شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور

مقدمه

به منظور ایجاد بستر همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شو/br>
الف. تعاریف
ماده ۱: اصطلاحات زیر در معانی مربوطه به کار می رود:
۱-۱- حقوق صنفی: به مجموعه ای از امور مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهای دانشگاهی، به
شرح ذیلی اطلاق می‌گردد.
۱-۱-۱- امور رفاهی شامل:
۱-۱-۱-۱- امور تغذیه:
۲-۱-۱-۱- امور خوابگاهها و سکونت دانشجویان؛
۳-۱-۱-۱- امور خدماتی – دانشجویی: مشتمل بر پیگیری مسائل مربوط به فروشگاهها، امور کمک آموزشی، امکانات و تجهیزات کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه، خدمات رایانه، دفاتر تکثیر، بیمه حوادث دانشجویی، ایاب و ذهاب، نحوه توزیع وامهای دانشجویی، کار دانشجویی، امور زیست محیطی، بهداشت عمومی، امکانات بهداشتی و درمانی دانشجویان؛
۲-۱-۱- امور تربیت بدنی دانشجویان؛
۳-۱-۱- نحوه ارائه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان؛
۴-۱-۱- امور دیگر به پیشنهاد شورای موسسه و تصویب شورای نظارت دانشگاه.
تبصره: شوراهای صنفی مجاز به انجام فعالیت و موضع گیری سیاسی و همکاری، همسویی و حمایت از تشکلها و جریانهای سیاسی داخلی و خارج دانشگاه‌ها نمی باشند.
۱-۲- موسسه: هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که بر اساس قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصورت مستقل فعالیت می کنند.
۳-۱- فضاهای دانشگاهی: تمامی فضاها و محوطه های دانشجویی دانشگاه.
۴-۱- واحد دانشگاهی: دانشکده‌ها، پردیس ها و خوابگاه‌های هر یک از دانشگاه‌ها.
۵-۱- شورای صنفی دانشجویان واحد(شورای واحد): مجموعه ای متشکل از نمایندگان منتخب دانشجویان هر واحد دانشگاهی است که در چارچوب مقررات موضوع این آیین نامه انتخاب می‌شوند.
۶-۱- شورای صنفی دانشجویان موسسه(شورای موسسه): مجموعه‌ای متشکل از دبیران شورای واحد‌های آن موسسه است که در چارچوب مقررات موضوع این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند.
۷-۱- شورای نظارت بر وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان موسسه(شورای نظارت): شورایی که وظیفه نظارت بر فعالیتها و رسیدگی به کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویان و وضعیت صنفی رفاهی دانشجویان در سطح موسه را بر عهده دارد.
۸-۱- شورای مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی -رفاهی دانشجویان(شورای مرکزی نظارت): شورایی مستقر در سازمان امور دانشجویان، که وظیفه نظارت بر کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی موسسات را بر عهده دارد.

ب. اهداف
ماده ۲: اهداف شورا به شرح زیر می‌باشد:
۱-۲- بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان؛
۲-۲- ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همکاری و تعامل؛
۳-۲- تقویت ارزشهایی چون روحیه خودباوری و اعتماد بنفس، تعاون و کار جمعی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان
۴-۲- ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندیها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه‌ها؛
۵-۲- تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه؛
۶-۲- پررنگ نمودن نقشی مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با امور صنفی دانشجویی؛
۷-۲- بهره‌مندی دانشگاه از ظرفیت‌های خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان؛
۸-۲- تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعاملی و از طریق مجاری قانونی؛
۹-۲- افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی،

ج. ارکان و تشکیلات
ماده ۳: شورای واحد: هر واحد دانشگاهی دارای یک شورای صنفی است که اعضای آن از طریق انتخابات به مدت یک سال انتخاب می‌گردند.
تبصره ۱: شورای خوابگاه خواهران و برادران می‌بایستی بصورت مجزا تشکیل شود.
تبصره ۲: در پردیس های دانشگاهی و مجتمع های خوابگاهی که شامل چند واحد زیر مجموعه می باشند، روش انتخاب شورای صنفی واحد در هر زیر مجموعه بصورت مستقل یا به صورت متمرکز با تشخص و صلاحدید شورای نظارت موسسه می باشد.
ماده ۴: اعضای منتخب شورای صنفی هر واحد، در اولین جلسه خود یک نفر را با کسب اکثریت مطلق آراء(نصف به علاوه یک کلیه اعضای منتخب شورای واحد) به عنوان دبیر انتخاب می‌نمایند، که وظیفه مدیریت شورای صنفی و امضاء مکاتبات را بر عهده دارد.
ماده ۵: دبیر شورای صنفی واحد می تواند بصورت متناوب، بدون محدودیت و بصورت متوالی، حداکثر به ملت دو دوره، در این جایگاه فعالیت نماید.
ماده ۶: شورای موسسه: شورایی متشکل از دبیران شوراهای صنفی واحدهای موسسه به مدت یک سال می باشد، که در اولین جلسه خود یک نفر را با کسب اکثریت مطلق آراء(نصف به علاوه یک کلیه دبیران) به عنوان دبیر انتخاب می‌نمایند، و وظیفه مدیریت و امضاء مکاتبات شورای موسسه و هماهنگی واحدهای مختلف دانشگاهی را برعهده دارد.
تبصره ۱: در موسسات کم جمعیت که از تعدد واحدها برخوردار نیست، با تصویب شورای نظارت، موسسه می تواند بدون داشتن شورای واحد، انتخابات مستقیم برای شورای موسسه برگزار نماید.
تبصر ۲: در موسساتی که تعداد بسیار واحدها زمینه تشکیل شورای موسسه را با مشکلات همراه می سازد، ساختار شورای دانشگاه با پیشنهاد شورای نظارت و تایید شورای مرکزی نظارت تغییر می‌یابد.
ماده ۷: دبیر شورای موسسه، می تواند بصورت متناوب، بدون محدودیت و بصورت متوالی، حداکثر به مدت دو دوره، در این جایگاه انتخاب شود.

د. وظایف و اختیارات
ماده ۸- وظایف شورای واحد:
۱-۸- پیگیری حقوق صنفی دانشجویان واحد مربوطه، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اصلاحی به مسئولان ذیربط واحد و شورای موسسه؛
۲-۸- پیگیری رفع مشکلات صنفی دانشجویان واحد از طریق مسئولان ذیربط واحد و شورای موسسه؛
۳-۸- همکاری با کمیته اجرایی (مندرج در ماده ۱۸) در مراحل اجرایی برگزاری انتخابات:
۴-۸- ارائه گزارش عملکرد برای هر نیمسال به شورای نظارت موسسه؛
۵-۸-رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعضای واحد؛
۶-۸- انتخاب شهردار خوابگاه توسط شورای صنفی خوابگاهها.
ماده ۹- وظایف شورای موسسه:
۱-۹- پیگیری حقوق دانشجویی واحدهای دانشجویی، شناسایی و انعکاسی مشکلات دانشجویان و ارائه پیشنهاد و راهکار عملیاتی به مسئولان ذیربط موسسه به منظور بهبود شرایط موجود؛
۲-۹- برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای جاری شورای واحدها؛
۳-۹- پیگیری رفع مشکلات دانشجویان از طریق مسئولان ذیربط موسسه؛
۴-۹- تهیه و تدوین شرح وظایف داخلی شورای موسسه؛
۵-۹- تدوین شرح وظایف داخلی شورای واحدها؛
۶-۹- نظارت بر عملکرد شورای واحدها؛
۷-۹- ارائه گزارش فصلی وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان موسسه به شورای نظارت؛
۸-۹- رسیدگی به اختلافات، شکایات و اعتراضی های داخلی شورای واحدها؛
۹-۹- برگزاری انتخابات شورای واحدها.
ماده ۱۰- وظایف شورای نظارت موسسه:
۱-۱۰- نظارت بر عملکرد شوراهای صنفی در سطح موسسه در خصوص اجرای مفاد این آیین نامه؛
۲-۱۰- بررسی پیشنهادهای شورای موسسه و رسیدگی به شکایات آن؛
۳-۱۰- برنامه‌ریزی، تصویب و یا پیشنهاد روشها، دستورالعملها، مقررات و تنظیم برنامه‌های مختلف و متناسب با شرایط هر موسسه در راستای تحقق اهداف این آیین نامه در سطح دانشگاه با همکاری معاونتهای دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی و پژوهشی؛
۴-۱۰- نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛
۵-۱۰- بررسی گزارشهای دوره‌ای معاونت دانشجویی از وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان و تصویب برنامه‌ها و راه‌کارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود و پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت صنفی-رفاهی به سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان؛
۶-۱۰- بررسی مسائلی که توسط رئیسی و یا معاون دانشجویی موسسه، به این شورا ارجاع می‌شود؛
۷-۱۰- تسهیل و تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان در فعالیتهای صنفی-دانشجویی؛
۸-۱۰- ارائه گزارش سالانه فعالیت شورا و نتایج بررسی‌های آن به شورای مرکزی نظارت.
ماده ۱۱- وظایف شورای مرکزی نظارت:
۱-۱۱- نظارت بر عملکرد شوراهای صنفی در خصوصی اجرای مفاد این آیین نامه؛
۲-۱۱- بررسی مطالب و مصوبات موسسات در حوزه ساختار و تشکیلات شورای صنفی آن موسسه؛
۳-۱۱- رسیدگی به شکایات شورای موسسات در خصوصی عدم اجرای صحیح آیین نامه و شیوه نامه
اجرایی آن؛
۴-۱۱- تفسیر و پیشنهاد اصلاح آیین نامه شورای صنفی دانشجویان؛
۵-۱۱- اصلاح شیوه‌نامه و تهیه و تنظیم سایر دستورالعمل‌ها و فرایندهای مرتبط با شورای صنفی دانشجویان.
ماده ۱۲- به منظور بررسی مشکلات و پیشنهادهای شورای صنفی معاونتهای ذیربط موسسه، متناوبا با اعضای شورای صنفی جلسه برگزار می نمایند.
ماده ۱۳- بودجه مورد نیاز برنامه‌های شورای صنفی که اجرای آن مستلزم هزینه می باشد با تایید معاون دانشجویی در چارچوب این آیین نامه، از ردیف اعتبارات دانشجویی و رفاهی یا دیگر منابع مالی موسسه/واحد وفق مقررات تامین می گردد.

هـ انتخابات
ماده ۱۴- تمامی دانشجویان موسسه که دارای شرایط ذیل باشند، می توانند داوطلب عضویت در شورای صنفی دانشجویان گردند:
۱-۱۴- گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی؛
۲-۱۴- نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انظباطی؛
۳-۱۴- دارا بودن حداقلی معدل کلی ۱۳ برای دانشجویان کارشناسی، ۱۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ۱۷ برای دانشجویان مقطع دکتری؛
۴-۱۴- مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیر متوالی؛
۵-۱۴- عدم عضویت در شورای مرکزی تشکلهای اسلامی دارای مجوز در موسسه؛
۶-۱۴- مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود، کمتر از دو ترم نباشد.
تبصره ۱: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود به موسسه امکان، شرکت در انتخابات را دارا می باشند.
تبصره ۲: در صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو شورای صنفی در شورای انضباطی، عضویت وی لغو می گردد.
ماده ۱۵- انتخابات شورای صنفی با رای ۲۵ درصد کل آراء(کل دانشجویان واحد) رسمیت می‌یابد و شرط انتخاب داوطلبین، کسب نصف بعلاوه یک آراء ماخوذه می باشد.
تبصره: در صورت عدم کسب آرای لازم، انتخابات به دور دوم کشیده شده و کسب اکثریت نسبی آراء ماخوذه ملاک انتخاب افراد خواهد بود.
ماده ۱۶- انتخابات شورای صنفی در سال اول طی یک ماه پس از ابلاغ آئین نامه وشیوه نامه در سالهای بعد در فرصت یک ماهه اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
ماده ۱۷- برگزاری انتخابات شورای صنفی بر عهده کمیته اجرایی انتخابات می‌باشد که مطابق شیوه‌نامه تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۸- به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات شورای صنفی، کمیته نظارت بر انتخابات، زیر نظر شورای نظارت موسسه مطابق شیوه‌نامه تشکیل می گردد.

و- نظارت و مرجع رسیدگی به تخلفات
ماده ۱۹- مرجع نظارت بر فعالیتها و رسیدگی به کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویان در سطح موسسه، شورای نظارت است که متشکل از افراد ذیل می‌باشد:
۱-۱۹- رئیس موسسه(رئیس):
۲-۱۹- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه؛
۲-۱۹- معاون دانشجویی موسسه (دبیر)؛
۴-۱۹- معاون آموزشی موسسه؛
۵-۱۹- معاون مالی، پشتیبانی موسسه؛
۶-۱۹- مدیر کل امور دانشجویی موسسه؛
۷-۱۹- رئیس مرکز مشاوره دانشجویی موسسه؛
۸-۱۹- یک نماینده از شورای فرهنگی موسسه؛
۹-۱۹- یک عضو هیات علمی با حکم رئیس موسسه برای مدت یکسال؛
۱۰-۱۹- دو عضو از میان شورای صنفی موسسه با پیشنهاد دبیر شورای نظارت و حکم رئیس موسسه برای مدت یکسال،
تبصر- شورای نظارت حداقل ھر دو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضا، رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت حاضر معتبر است.
ماده ۲۰- شورای نظارت موسسه می تواند به پیشنهاد هر یک از معاونین و با تایید رئیس موسسه، برخی از اختیارات مدیریتی و اجرایی مرتبط با دانشجویان را تا هر زمانی که صلاح می دانند به شورای صنفی تفویض نمایند.
ماده ۲۱- معاونت دانشجویی موسسه به عنوان دبیر شورای نظارت، وظیفه نظارت بر فعالیتهای شورای صنفی را بر عهده داشته و در صورت احراز تخلف، پرونده را جهت تصمیم‌گیری در شورای نظارت ارائه می‌نماید. شورای نظارت ظرف مدت حداکثر یکماه، در خصوصی پرونده اظهار نظر خواهد نمود.
تبصره: آن دسته از تخلفات احتمالی اعضای شورای صنفی که در چارچوب انجام وظایف و محدوده فعالیت تعیین شده در این آئین نامه و شیوه‌نامه صورت می گیرد، صرفا در شورای نظارت موسسه قابل رسیدگی می باشد.
ماده ۲۲- در صورتی که شورای نظارت موسسه، حکم به انحلال شورای صنفی دهد، معاونت دانشجویی موظف است کلیه مدارک را به همراه گزارش کامل به شورای مرکزی نظارت ارسال و در صورت عدم درخواست تجدید نظر از شورای مذکور، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد در موسسه اقدام نماید.
ماده ۲۳- شورای مرکزی نظارت: مرجع تفسیر این آیین‌نامه، تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آیین‌نامه، تجدید نظر در آراء شورای نظارت موسسه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد شوراهای صنفی، شورای مرکزی نظارت است که با ترکیب ذیل تشکیل می شود:
۱-۲۳- معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)؛
۲-۲۳- رئیس صندوق رفاه دانشجویان (نائب رئیس)؛
۳-۲۳- معاون امور دانشجویان داخلی سازمان امور دانشجویان (دبیر شورا)؛
۴-۲۳- مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان؛
۵-۲۳- مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۶-۲۳- دو نفر از معاونان دانشجویی موسسات به انتخاب معاونین دانشجویی؛
۷-۲۳- چهار نفر از دبیران شورای صنفی به انتخاب دبیران شورای صنفی موسسات سراسر کشور طبق شیوه نامه.
تبصره ۱: جلسات شورای مرکزی نظارت با حضور رئیس یا نایب رئیس و دبیر، با نصف بعلاوه یک کل اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اخذ شده با رای نصف بعلاوه یک اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۲: اعضای ردیف های ۶ و ۷ برای مدت یک سال با حکم رئیس شورای مرکزی نظارت منصوب و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.
ماده ۲۴- شورای مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت شکایات، نسبت به رسیدگی به شکایات شورا و یا موسسه اقدام نماید. رای شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۲۵- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و شیوه‌نامه اجرایی آن در هر موسسه بر عهده رئیس موسسه می‌باشد.
ماده ۲۶- شیوه‌نامه اجرایی این آئین نامه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه توسط سازمان امور دانشجویان تدوین و ابلاغ می گردد.
ماده ۲۷- این آیین نامه در ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۷ به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه آیین نامه های قبلی ملغی می گردد./

شرح وظایف کمیته تحقیقات دانشجوئی

 

 اهداف و وظایف کمیته تحقیقات دانشجویی


اهداف کلی کمیته تحقیقات دانشجویی

1- ارتقای دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در امر پژوهش

2- تقویت رشد و توان علمی در استنتاج و بهره گیری بهینه از علوم پزشکی

3- فراهم سازی زمینه دانشجویان در مقاطع علمی پژوهشی در داخل و خارج کشور

4- بهینه سازی کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی دانشجویان در نظام پژوهش علوم پژشکی کشور

 

اهداف جزئی کمیته تحقیقات دانشجویی

1- آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک طرح پژوهشی و منابع مراجعه جهت تهیه طرح های تحقیقاتی

2- آموزش دانشجویان تا حد کسب توانایی در نگارش یک طرح پژوهشی و مقاله

3- آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک مقاله پژوهشی

4- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بهره گیری از دانشجویان در مشاوره طرح های پژوهشی یا به عنوان کجری یا همکار اصلی در طرح پژوهشی

5-ارتقاء نگرش مثبت به کار گروهی در فعالیت های علمی پژوهش دانشجویان

6- ارتقاء نگرش انتقادپذیری و انتقاد کردن (روحیه جستجوگر) در فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان

7- ارتقاء نگرش دانشجویان نسبت به ضروریات و اهمیت پژوهشی خصوصاً در نظام علوم پزشکی

اهداف و وظایف اعضای کمیته تحقیقات 

دبیر کمیته:
پیگیری و امضائ نامه های اداری – نظارت بر حسن اجرای برنامه زمان بندی حضور اعضای فعال در کمیته – پیگیری و فراهم آوردن اقلام و وسایل مورد نیاز کمیته  و نظارت بر تجهیزات کمیته – اطلاع رسانی برگزاری کارگاه، برنامه ریزی برای برگزاری همایش های دانشجویی

بخش پژوهش:  
 مسئول تیم پژوهشی کمیته  ارتباط با معاونت پژوهشی  دانشکده و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه - دریافت طرح ها و پروپزال دانشجویان علاقمند و ارسال به کمیته مرکزی دنشگاه – مشاوره آماری و پژوهشی به  دانشجویان – هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آمار و spss  و کامپیوتر -  برگزاری کارگاههای آمار و spss
 
بخش آموزش:
مسئول برگزاری کارگاه ها- هماهنگی تشکیل کارگاهها و کلاس های آموزشی - پیگیری صدور گواهی های کارگاه ، شرکت در جلسات کمیته مرکزی  - تهیه فرم های مورد نیاز کمیته - Document کردن اسامی شرکت کنندگان در کارگاه و تکمیل گزارش کارگاه


بخش روابط عمومی:
تایپ و نوشتن نامه های اداری  -  و اطلاع رسانی ، تبلیغات و آگهی برگزاری کارگاهها - و تهیه گزارش اقدامات و عملکرد  (کارگاهها ، جلسات ،هماهنگی ها و ...) کمیته بصورت ماهانه و نوشتن در دفتر و همچنین تحویل به دبیر کمیته – و همکاری در مواقع برگزاری سمینار

صدور گواهی شرکت کنندگان در کارگاه و مدرسین و صدور گواهی مسئول کارگاه – مسئول تهیه گزارش کارگاه  بر اساس فرمت موجود -  تهیه لیست حضور و غیاب - بایگانی کلیه گواهی ها و فایل کار های انجام شده و ذخیره آنها – هماهنگی با معاونت آموزشی

مسئول وب سایت
بروزرسانی وب سایت  – ثبت  مطالب علمی و برنامه ها و فعالیتهای کمیته و تبلیغات در وب سایت – هماهنگی مستمر با مسئول و دبیر کمیته