سرپرست

دکتر خوید

 دکتر عاطفه خوید

مرتبه علمی : استادیار

گروه : رادیولوژی دهان فک و صورت

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

دورنگار: 37222400-083

آدرس پستی : کرمانشاه - خیابان شریعتی - دانشکده دندانپزشکی

صندوق پستی : 54658-67139   

پست الکترونیکی :   atefeh.khavid@kums.ac.ir