کمیته های EDO عبارتند از:

الف) کمیته ارزشیابی

اهداف کمیته ارزشیابی:

1: افزایش پوشش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده

2: اجرای تحلیل آزمون در 100 درصد امتحانات تستی و در صورت امکان 5 درصد امتحانات تشریحی برگزار شده در دانشکده در پایان ترم تحصیلی

3: بستر سازی و ترغیب اساتید به منظور بکارگیری متدهای نوین ارزشیابی( Dops ، 360 درجه ، آسکی، پورت فولیو، Log book ، چک لیست، Mini CX ، ....) در ارزشیابی تکوینی و تکمیلی دانشجویان و دستیاران.

4: اجرای فرآیند ارزشیابی درونی کلیه گروههای آموزشی دانشکده هر سه سال

5: افزایش پوشش ارزشیابی بیرونی از درون گروههای آموزشی دانشکده

6: انجام فرآیند های نظر سنجی از دانشجویان در جهت تدوین برنامه های توسعه مهارتهای عملی و بازنگری برنامه ریزی درسی و اثر بخشی متدها و برنامه های تدریس و ارزشیابی همچنین کیفیت بالینی و آموزشی گروههای مختلف دانشکده

7: انجام مستمر ارزشیابی کیفی و کمی آموزشی نظری، عملی اساتید 2 بار در سال و ارائه بازخوردهای لازم و انعکاس به مراجع ذیصلاح

8: انجام ارزشیابی اساتید توسط همتایان در گروههای آموزشی دانشکده

 

اعضا:

دکتر شریفی، دکتر امیدپناه، دکتر نیک کردار، دکتر پویان فر، دکتر رحیمی

ب) کمیته برنامه ریزی

اهداف

1: تدوین 100 درصدی Log book برای کلیه دروس عملی کلیه دروس عملی رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

2: تدوین 100 درصدی Study guide برای کلیه دروس نظری رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

3: تدوین 100 درصدی Lesson plan (طرح دروس) برای کلیه دروس نظری رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

4: تدوین 100 درصدی course plan (برنامه درسی) کلیه دروس نظری و عملی رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

5: انجام بازنگری 100 درصدی کلیه برنامه های آموزشی تدوین شده و سرفصل های دروس کلیه مقاطع رشته های مختلف دانشکده

6: برنامه ریزی جهت اجرای یک یا چند مرحله از برنامه integration در کوریکولوم رشته های دندانپزشکی عمومی دانشکده

7: ارتقاء واحدهای آموزشی در فیلد دانشجویان، جهت نزدیکتر شدن هر چه بیشتر توانایی علمی و عملی آنان با نیازهای موجود در جامعه براساس آموزش جامعه نگر

8: ارتقاء سامانه خدمات آموزشی و برنامه ریزی ترمی

9: بکارگیری متدهای نوین در تدریس براساس اهداف آموزشی و سبکهای یادگیری دانشجویان با رویکرد یادگیری مادام العمر و آموزش دانشجو محور

 

اعضا:

دکتر شریفی، دکتر مظفری، دکتر عزیزی، دکتر گودینی

ج) آموزش اساتید

اهداف

1: فراهم سازی بستر مناسب به منظور افزایش پوشش شرکت در دوره های فلوشیپ فراگیری یا دوره ی مجازی آموزش پزشکی

2: برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه مهارتهای آموزشی، روش تحقیق، تدوین طرح درس و ... جهت اعضاء هیات علمی دانشکده براساس نیاز سنجی آموزشی

3: جذب اعضاء هیات علمی به تعداد مورد نیاز متناسب با اهداف توسعه رشته و دوره های آموزشی و رعایت نسبت استاد به دانشجو و دستیار و توزیع متناسب فعالیت های آموزشی ، پژوهشی اجرایی اساتید

اعضا:

دکتر شریفی، دکتر نیک کردار، دکتر رحمانی، دکتر مرادپور

 

د) کمیته استعدادهای درخشان

اهداف

1: افزایش درصد دانشجویان استعدادهای درخشان

2: برنامه ریزی و ارتقاء اهداف فرآیند مشاوره ای اساتید جهت بالا بردن توان علمی و عملی دانشجویان آسیب پذیر و 10 درصد بالایی هر ورودی

3: برگزاری جلسات مستمر نیازسنجی و اخذ پیشنهادات و انتقادات دانشجویان

4: برنامه ریزی فرآیند حسن استقبال از دانشجویان جدید الورود و آشنایی بیشتر آنان با محل تحصیل و آئین نامه های آموزشی

5:توانمندسازی دانشجویان در زمینه های علمی-پژوهشی (کارگاه، پمفلت، دفترچه های راهنما)

اعضا:

دکتر شریفی، دکتر مظفری، دکتر گودینی